Skip navigation
Go to Global Navigation
Go to Primary Contents
Go to Site Information

Yokogawa Polska

YOKOGAWA

Poland

GLOBAL TOP

CLOSEOgłoszenie


Szanowni Państwo,

Niniejszym zawiadamiam o planowanym przeniesieniu przedsiębiorstwa Yokogawa Deutschland GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 239331 („Oddział”) na Serrallo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 504316, która aktualnie jest w trakcie zmiany nazwy i docelowo będzie funkcjonowała pod firmą Yokogawa Polska Sp. z o.o. („Yokogawa Polska”).

1. Przyczyny Przeniesienia
W wyniku zmian organizacyjnych w grupie kapitałowej Yokogawa nastąpi przeniesienie, w formie aportu, przedsiębiorstwa spółki Yokogawa Deutschland GmbH, stanowiącego Oddział w Polsce, do Yokogawa Polska. W wyniku wspomnianej restrukturyzacji, ostatecznie jedynym wspólnikiem Yokogawa Polska będzie spółka Yokogawa Europe B.V., która jest aktualnie wspólnikiem Yokogawa Deutschland GmbH.

2. Planowany termin Przeniesienia
Przeniesienie planowane jest na dzień 31 października 2014 roku („Dzień Przeniesienia”).

3. Skutki prawne
Od Dnia Przeniesienia Yokogawa Polska będzie odpowiedzialna za wszelkie zobowiązania Oddziału, będzie odbiorcą wszelkich należności Oddziału i będzie kontynuatorem działalności Oddziału. W tym celu, spółka ta przejmie w szczególności aktywa i środki finansowe Oddziału.


Dear Sirs,

I hereby notify you of the planned transfer of the undertaking of Yokogawa Deutschland GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, with its registered seat in Warsaw, registered in the register of entrepreneurs of the National Court Register under the KRS number 239331 (the “Branch”) to Serrallo Sp. z o.o. with its registered seat in Warsaw, registered in the register of entrepreneurs of the National Court Register under the KRS number 504316, which is currently in the process of name change and will ultimately act as Yokogawa Polska Sp. z o.o. (“Yokogawa Polska”).

1. Reasons for the Transfer
Due to organisational changes in the Yokogawa group, the undertaking of Yokogawa Deutschland GmbH, constituting the Branch in Poland, will be transferred, as an in-kind contribution, to Yokogawa Polska. As a result of the aforementioned restructuring, ultimately Yokogawa Polska will have one shareholder, i.e. Yokogawa Europe B.V., which is currently a shareholder in Yokogawa Deutschland GmbH.

2. Planned date of the Transfer
The transfer is planned for 31 October 2014 (the “Date of Transfer”).

3. Legal implications
From the Date of Transfer, Yokogawa Polska will be liable for all obligations of the Branch, will become a recipient of amounts due to the Branch and will be a continuator of the Branch’s activity. For this purpose, the company will acquire, in particular, assets and financial resources of the Branch.