Zastrzeżenie poufności w procesie rekrutacji

Klauzula poufności w procesie rekrutacji – Yokogawa Polska Sp. z o.o.

Niniejsza Klauzula poufności w procesie rekrutacji dotyczy przetwarzania danych osobowych odnoszących się do zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych, znajdujących się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) (zwanych dalej "Dane Osobowe") przez Yokogawa Polska Sp. z o.o., Al. Krakowska 197, 02-180 Warszawa, Polska, jak również przez wszystkie inne podmioty Yokogawa działające w charakterze administratorów danych na mocy prawodawstwa UE (tj. podmioty decydujące o celach i środkach przetwarzania danych). Aby uzyskać pełną listę tych firm i ich dane kontaktowe, proszę wybrać niniejszy link (zwanych dalej łącznie “Yokogawa”, “nas” lub “my”). Podmiot Yokogawy odpowiedzialny za przetwarzanie danych będzie zależał od okoliczności. Może to być na przykład podmiot Yokogawy, który będzie gromadził, wykorzystywał i utrzymywał Państwa Dane Osobowe w związku z wnioskiem o zatrudnienie. Odpowiedni administrator danych zostanie określony za każdym razem, gdy Państwa Dane Osobowe będą zbierane w określonym kontekście.
Yokogawa przywiązuje dużą wagę do Państwa prywatności. Przetwarzając Państwa Dane Osobowe, Yokogawa będzie zatem przestrzegać obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony prywatności, w tym od 25 maja 2018 r. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 ("RODO"). W tym celu Yokogawa wdrożyła wewnętrzne przepisy i podjęła środki mające na celu zapewnienie, że spełnione są obowiązujące wymogi prawne oraz że Państwa Dane Osobowe są przetwarzane z szacunkiem i troską, z wykorzystaniem odpowiedniej technologii.

Niniejsza Klauzula poufności w procesie rekrutacji określa:
•    Jakie informacje zbiera Yokogawa podczas procesu aplikacji i rekrutacji;
•    W jaki sposób i dlaczego Yokogawa gromadzi odpowiednie Dane Osobowe;
•    W jaki sposób Yokogawa wykorzystuje i udostępnia Dane Osobowe; oraz
•    W jaki sposób można uzyskać dostęp do swoich Danych Osobowych i je aktualizować.

Dane Osobowe, które przetwarzamy:
"Dane osobowe" w niniejszej Klauzuli poufności w procesie rekrutacji oznaczają wszelkie informacje identyfikujące osoby ubiegające się o pracę i potencjalnych kandydatów do zatrudnienia w Yokogawie, zarówno złożone jako część aplikacji online, jak i/lub za pośrednictwem alternatywnych kanałów (np. pisemna aplikacja lub za pośrednictwem biur rekrutacji). Poniżej znajduje się przegląd Danych Osobowych, które Yokogawa przetwarza:
•    Imię i nazwisko
•    Płeć
•    Data urodzenia
•    Miejsce urodzenia
•    Miejsce zamieszkania
•    Prywatny numer telefonu(ów)
•    Prywatny adres e-mail
•    Adresy IP

W niektórych przypadkach Dane Osobowe, otrzymane od Państwa przez Yokogwę mogą być uważane za "wrażliwe dane osobowe", zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności. Poniżej znajduje się przegląd Wrażliwych Danych Osobowych przetwarzanych przez Yokogawę:
W celu oceny predyspozycji do pełnienia określonej roli, ocena przed zatrudnieniem może być częścią procedury rekrutacyjnej.
 
W jaki sposób i dlaczego Yokogawa gromadzi Dane Osobowe?
Podstawy prawne przetwarzania
Yokogawa opiera się na prawnie uzasadnionym interesie jako na podstawie prawnej do gromadzenia i wykorzystania Państwa Danych Osobowych. Naszym uzasadnionym interesem jest w tym przypadku rekrutacja pracowników do naszej firmy.

Cele przetwarzania
Yokogawa wykorzystuje dane osobowe przechowywane na Państwa temat w następujących celach:
•    Rozpatrzenie aplikacji w odniesieniu do stanowiska, o które się Państwo ubiegali.
•    Rozpatrzenie aplikacji w odniesieniu do innych stanowisk.
•    Komunikacja z Państwem w zakresie procesu rekrutacji.
•    Poszukiwanie odpowiednich kandydatów do obsadzenia naszych miejsc pracy.
•    Zawieranie umów (o pracę).

Bezpieczeństwo
Yokogawa podejmuje odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich Danych Osobowych, w tym środki techniczne, fizyczne i organizacyjne zapobiegające przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub nieuprawnionemu dostępowi do Danych Osobowych. Ograniczamy dostęp do Państwa Danych Osobowych do osób, które muszą je znać ze względów biznesowych. 

Yokogawa realizuje to na przykład poprzez politykę bezpieczeństwa IT, szkolenie pracowników oraz zapewniając bezpieczne przechowywanie i łącza.
Jeżeli podejrzewają Państwo, że Państwa Dane Osobowe nie są bezpieczne lub jeśli mają Państwo dowody nadużycia, prosimy o przesłanie wiadomości na adres Rekrutacja@pl.yokogawa.com

Yokogawa przechowuje Państwa Dane Osobowe w swoich własnych systemach, są one przechowywane w scentralizowanym i bezpiecznym systemie zarządzania dokumentami Yokogawa Europe, obecnie hostowanym w Holandii.

Przepływ Państwa danych osobowych poza EOG.

Yokogawa może zapewnić dostęp do Państwa Danych Osobowych lub przekazać je do:
• podmiotów powiązanych;
• władz publicznych, gdy takie ujawnienie danych wymagane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi;

Gdy taki dostęp lub przepływ Danych Osobowych odbywa się do państw spoza EOG, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych, może mieć miejsce wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą lub na podstawie innego stosownego odstępstwa, w odniesieniu do szczególnego dostępu lub przepływu, lub w przypadku gdy musi mieć miejsce bardziej systematyczny i zakrojony na szeroką skalę dostęp lub przepływ, na podstawie umowy zawierającej odpowiednie standardowe klauzule umowne UE ("SCC") i zawartej pomiędzy przekazującym i odbierającym dane (odpowiednie SCC są dostępne pod adresem  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_pl). Kopię niniejszej umowy mogą Państwo otrzymać na wniosek przesłany na poniższy adres. Zastrzegamy sobie prawo do redakcji wszelkich poufnych i/lub handlowych informacji w niej zawartych przed przekazaniem jej Państwu. 

Jak długo Yokogawa przechowuje Państwa Dane Osobowe?
Yokogawa będzie przechowywać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których Państwa dane są zbierane, do reprezentowania uzasadnionych interesów Yokogawy oraz tak długo, jak długo będziemy do tego prawnie zobowiązani.

Państwa życiorys i inne dane, przesłane nam w związku z podaniem o pracę, przechowujemy przez okres czterech tygodni po zakończeniu procedury lub - za Państwa zgodą - przez okres 12 miesięcy po zakończeniu procedury.


W jaki sposób można uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i je aktualizować?

W ramach RODO mają Państwo szereg ważnych praw. Możecie:
•    uzyskać dostęp/przeglądać Dane Osobowe;
•    zażądać od Yokogawy skorygowania wszelkich błędów w informacjach, które przechowujemy;
•    zażądać usunięcia swoich Danych Osobowych;
•    otrzymać kopię Danych Osobowych, przekazanych Yokogawie i mieć prawo do przekazania tych danych stronie trzeciej;
•    zastrzec przetwarzanie swoich Danych Osobowych w określonych okolicznościach;

Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, prosimy o kontakt z Yokogawą pod adresem: rekrutacja@pl.yokogawa.com 
•    przedstawienie Yokogawie dowód tożsamości i adresu oraz
•    określenie informacji, których dotyczy Państwa wniosek.

Yokogawa dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wszelkie Państwa prośby i rozwiać wszelkie obawy dotyczące przetwarzania Państwa Danych Osobowych.

Ponadto mają Państwo możliwość złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego - organu ochrony danych. W tym celu należy skorzystać z poniższego linku: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt, lub skontaktować się z krajowym organem nadzorczym. 

Wszelkie pytania, komentarze i wnioski dotyczące Klauzuli poufności w procesie rekrutacji Yokogawy należy kierować na adres: rekrutacja@pl.yokogawa.com

 
Targi