Ochrana soukromí

Společnost Yokogawa si uvědomuje, že ochrana soukromí a vašich osobních údajů je důležitá. Proto budeme s vašimi osobními údaji zacházet a zabezpečovat je pečlivě, s vhodnými technologiemi a v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. 

VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST TĚMTO ZÁSADÁM OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. OBSAHUJÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O TOM, JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME V SOUKROMÍ A BEZPEČÍ.

PŘEHLED                             

Tyto zásady ochrany osobních údajů uvádí, jak a proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje, které zpracováváme, závisí na vaší interakci s námi, na produktech, službách a funkcích, které používáte, na vaší poloze a na platných právních předpisech o ochraně osobních údajů. 

1.    Definice
-    „Platný právní předpis o ochraně osobních údajů“ znamená zákon nebo nařízení o ochraně soukromí a zabezpečení osobních údajů, které se uplatňují na vás nebo vaše osobní údaje.
-    „GDPR“ znamená obecné nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679.
-    „Zpracování“ znamená jakoukoli činnost nebo soubor činností, které se provádějí s osobními údaji, ať už automatizovaně či nikoli, jako je jejich shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo upravování, vyhledávání, nahlížení do nich, používání, předávání, šíření nebo jiné zpřístupňování, řazení či kombinování, omezování, výmaz nebo likvidace.
-    „Osobními údaje“ nebo „osobními informace“ jsou osobní informace nebo osobní údaje ve smyslu platných právních předpisů o ochraně osobních údajů. Obecně se jedná o informace, které by mohly být použity k přímé identifikaci vaší osoby, nebo o informace, které by mohly být použity nepřímo (v kombinaci s jinými informacemi) k vaší identifikaci. Patří mezi ně informace, které vás identifikují, souvisí s vámi, popisují vás, lze je s vámi přiměřeně spojit nebo by s vámi mohly být přímo či nepřímo přiměřeně spojeny.  Osobní údaje v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů nezahrnují informace, které jsou veřejně dostupné, zbavené údajů umožňujících identifikaci nebo agregované.
-    „Yokogawa“, „my“, „nás“, nebo „naše“ znamená [přidejte příslušný subjekt Yokogawa]. 

ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ              

Při návštěvě našich webových stránek nebo používání našich dalších produktů a/nebo služeb zpracováváme informace (včetně osobních údajů), které jste nám o sobě dobrovolně poskytli nebo které jsme vytvořili v souvislosti s vaší návštěvou našich webových stránek nebo používáním našich produktů a/nebo služeb tak, jak to povolují platné právní předpisy o ochraně osobních údajů

1.    Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pro následující účely

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely: 
•    ověření vaší totožnosti,
•    odpovědi na vaše žádosti nebo dotazy,
•    aby vás náš zástupce mohl kontaktovat za účelem plnění smlouvy nebo objednávky, kterou jsme obdrželi,
•    poskytnutí přístupu ke konkrétním informacím, 
•    zasílání marketingových informací, 
•    analýza vašich obchodních potřeb, jejich lepší pochopení a zlepšování našich produktů a služeb,
•    přizpůsobení vaší zkušenosti,
•    kontaktování vás v rámci průzkumů spokojenosti zákazníků nebo žádostí o zpětnou vazbu,
•    odhalování a prevence nelegální činnosti, včetně podvodů,
•    zajištění bezpečnosti našich webových stránek, aplikací a systémů informačních technologií,
•    pokud je to přiměřeně nutné k prosazování našich podmínek, zjištění nebo zachování právního nároku nebo obrany, zabránění podvodům nebo jiným nezákonným činnostem, včetně útoků na naše systémy informačních technologií.

2.    Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

Kategorie osobních údajů mohou zahrnovat: 
•    vaše profesní identifikační údaje a kontaktní údaje, jako je celé jméno, pracovní pozice, adresa firmy, pracovní telefonní číslo, pracovní mobilní telefonní číslo a pracovní e-mailová adresa;
•    informace o vašich pracovních zkušenostech; 
•    informace poskytnuté v rámci žádosti o technickou pomoc nebo podporu při řešení problémů nebo v rámci průzkumu, chatu, zpětné vazby nebo komentáře; 
•    informace o vašich interakcích na našich webových stránkách a s aplikacemi nebo reklamami a službami, které jste během návštěvy použili, datum a čas každé žádosti návštěvníka; a
•    informace o vašem zařízení a identifikátoru uživatele, informace o vašem operačním systému; informace o činnosti na internetu a jiných elektronických sítích.

3.    Jak shromažďujeme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje shromažďujeme různými způsoby, například: 
•    osobní údaje, které poskytnete vyplněním formulářů na našich webových stránkách;
•    informace, které jste odeslali v rámci žádosti o podporu, zpětné vazby, průzkumu nebo komentáře; 
•    informace z vašich online interakcí prostřednictvím souborů cookie a podobných sledovacích technologií; 
•    informace v rámci komunikace mezi vámi a námi (například e-maily a živé chaty);
•    informace od poskytovatelů údajů třetích stran, kterým jste udělili souhlas se sdílením vašich údajů (například LinkedIn);
•    informace z jiných transakcí (například ze stávající smlouvy); a 
•    informace z vašich dalších interakcí s námi (například elektronické vizitky).

PRÁVNÍ ZÁKLAD NAŠEHO ZPRACOVÁNÍ                

Právním základem pro naše zpracování vašich osobních údajů je:

Plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a/nebo oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
•    ověření vaší totožnosti,
•    odpovědi na vaše žádosti nebo dotazy,
•    aby vás náš zástupce mohl kontaktovat za účelem plnění smlouvy nebo objednávky, kterou jsme obdrželi,  
•    poskytnutí přístupu ke konkrétním informacím, 

Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) a/nebo oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
•    zasílání marketingových informací, 
•    analýza vašich obchodních potřeb, jejich lepší pochopení a zlepšování našich produktů a služeb,
•    přizpůsobení vaší zkušenosti,
•    kontaktování vás v rámci průzkumů spokojenosti zákazníků nebo žádostí o zpětnou vazbu,

Dodržování zákonných povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a/nebo oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
•    odhalování a prevence nelegální činnosti, včetně podvodů,
•    zajištění bezpečnosti našich webových stránek, aplikací a systémů informačních technologií,
•    pokud je to přiměřeně nutné k prosazování našich podmínek, zjištění nebo zachování právního nároku nebo obrany, zabránění podvodům nebo jiným nezákonným činnostem, včetně útoků na naše systémy informačních technologií.

DOBY UCHOVÁNÍ

Pokud není při shromažďování vašich osobních údajů uvedeno jinak (např. v rámci vámi vyplněného formuláře), vaše osobní údaje odstraníme nebo anonymizujeme, pokud jejich uchovávání již není nezbytné pro účely, pro které byly osobní údaje shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo pro splnění platných právních předpisů a našich právních povinností podle platných právních předpisů (např. povinností uchovávat údaje podle daňových nebo obchodních zákonů). Vaše osobní údaje můžeme také uchovávat tak dlouho, dokud je budeme potřebovat k uplatnění, výkonu nebo obraně právního nároku.

ZABEZPEČENÍ                            

Zabezpečení vašich osobních údajů je pro nás důležité. Pro ochranu vašich osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou, použitím nebo změnou a před neoprávněným zveřejněním nebo přístupem používáme a zachováváme vhodná fyzická, technická a organizační bezpečnostní opatření. V rámci toho zajišťujeme, aby poskytovatelé služeb třetích stran, kteří naším jménem přistupují k osobním údajům nebo s nimi nakládají, zachovávali tato bezpečnostní opatření. Pomozte prosím udržet své osobní údaje v bezpečí tím, že ponecháte své heslo důvěrné, čas od času ho změníte a budete chránit svůj počítač nebo mobilní telefon před neoprávněným přístupem.

PŘEDÁVÁNÍ, SDÍLENÍ NEBO ZVEŘEJNĚNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ     

Společnost Yokogawa může předávat vaše osobní údaje (v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů);
•    našim přidruženým společnostem;
•    obchodním partnerům v souvislosti s účely nebo naším obchodním vztahem s vámi; 
•    obchodním partnerům, kteří nám poskytují IT služby a kteří tyto osobní údaje zpracovávají pouze za účelem těchto služeb (např. poskytování cloudových služeb nebo služeb údržby a podpory IT);
•    potenciálním nebo skutečným kupujícím v rámci jakýchkoli obchodních činností týkajících se naší skupiny, jako jsou fúze a akvizice; 
•    orgánům veřejné moci, pokud vyžadují toto zveřejnění podle platných zákonů a předpisů; a
•    třetím stranám v souvislosti s plněním zákonných povinností nebo s uplatňováním, výkonem či obranou práv nebo nároků (např. pro soudní a rozhodčí řízení, regulačním orgánům, orgánům činným v trestním řízení a státním orgánům, právníkům a právním poradcům).

V případě, že vaše osobní údaje předáváme mimo Evropský hospodářský prostor (dále také jen „EHP“), zajišťujeme, aby vaše údaje byly chráněny způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Proto, a pokud to vyžadují platné právní předpisy o ochraně osobních údajů, přijímáme následující opatření:
•    Vaše osobní údaje sdílíme s přidruženými společnostmi mimo EHP pouze na základě platného rozhodnutí o odpovídající ochraně nebo pokud máme uzavřenou dohodu o předávání osobních údajů obsahující standardní smluvní doložky EU.
•    Osobní údaje předáváme třetím stranám mimo EHP pouze na základě platného rozhodnutí o odpovídající ochraně nebo pokud s námi příjemce (i) uzavřel standardní smluvní doložky EU nebo (ii) zavedl ve své organizaci závazná podniková pravidla. Další informace o bezpečnostních opatřeních zavedených v souvislosti s konkrétním předáním si můžete vyžádat od naší organizace pro ochranu osobních údajů v EHP.

VAŠE PRÁVA                            

V případě, že se nacházíte v EHP nebo se správce údajů nachází v EHP, platí následující:
Pokud jste prohlásili, že souhlasíte s konkrétním zpracováním svých osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat tím, že kontaktujete naši kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů v EHP (kontaktní údaje naleznete níže).
Upozorňujeme, že níže uvedená práva mohou být upravena podle platných zákonů o ochraně osobních údajů. V rozsahu, v jakém se na vás vztahuje GDPR, můžete mít v souvislosti s naším zpracováním vašich osobních údajů následující práva: 

(i)    Právo požádat o přístup ke svým osobním údajům
Máte právo požádat o přístup k vašim osobním údajům, které zpracováváme. Na základě takové žádosti vám poskytneme informace o účelech zpracování vašich osobních údajů, kategoriích dotčených osobních údajů a příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsme vaše osobní údaje zpřístupnili nebo zpřístupníme.
Máte právo získat kopii svých osobních údajů, které zpracováváme. Za další kopie si můžeme účtovat přiměřený poplatek plynoucí z našich administrativních nákladů.

(ii)    Právo požádat o opravu
Můžete nás požádat o opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají. Podle účelu zpracování můžete mít právo na doplnění neúplných osobních údajů.

(iii)    Právo požádat o výmaz (právo být zapomenut)
Můžete nás požádat o vymazání osobních údajů, které se vás týkají, a my můžeme být povinni tyto osobní údaje vymazat.

(iv)    Právo požádat o omezení zpracování
Můžete mít právo požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. V takovém případě budou vaše osobní údaje označeny a budeme je zpracovávat pouze pro určité účely.

(v)    Právo požádat o přenositelnost údajů
Můžete mít právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete mít právo předat tyto údaje jinému subjektu, aniž bychom vám v tom bránili.

(vi)    Právo vznést námitku
Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a může se stát, že budeme muset přestat vaše osobní údaje zpracovávat. Právo vznést námitku se může uplatnit zejména v případě, že společnost Yokogawa shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje pro účely profilování, aby lépe porozuměla vašim obchodním zájmům o produkty a služby Yokogawa. Dále můžete vznést námitku týkající se použití vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud máte právo vznést námitku a toto právo uplatníte, vaše osobní údaje již nebudeme pro účely vznesené námitky zpracovávat. Upozorňujeme, že právo vznést námitku nemusí být respektováno, pokud je naše zpracování vašich osobních údajů nezbytné k postupu před uzavřením smlouvy nebo k plnění smlouvy, která s vámi již byla uzavřena. 

(vii)    Právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu pro ochranu osobních údajů
Toto právo můžete uplatnit u dozorového úřadu zejména v členském státě EHP, v němž máte obvyklé bydliště, pracoviště nebo místo domnělého porušení.

Pro více kontaktních informací klikněte sem 

ORGANIZACE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ                            

Naši organizaci pro ochranu osobních údajů pro EHP můžete kontaktovat na adrese:
Yokogawa Europe B.V.
Adresa: Euroweg 2, 3825 HD Amersfoort, Nizozemsko
K rukám: Organizace pro ochranu osobních údajů
E-mail: data.privacy@nl.yokogawa.com.
 


Nahoru