Ochrana soukromí

Poslední aktualizace: 28. března 2018 

Pravidla EU pro ochranu osobních údajů 

Tato Pravidla EU pro ochranu osobních údajů (dále jen „Pravidla“) se vztahují na zpracovávání osobních informací týkajících se identifikovaných nebo identifikovatelných fyzických osob v Evropském hospodářském prostoru (EHP) (dále jen „Osobní údaje“) společností Yokogawa Europe B.V., Euroweg 2, 3825 HD Amersfoort, Nizozemí a všemi ostatními subjekty společnosti Yokogawa jednajícími jako správci podle legislativy EU (tj. subjekty, které rozhodují o účelu a prostředcích zpracovávání údajů). Úplný seznam těchto společností a jejich kontaktní údaje naleznete na tomto odkazu (dále společně jen „Yokogawa“). Subjekt Yokogawa odpovědný za zpracovávání závisí na okolnostech. Mohlo by například jít o subjekt Yokogawa, s nímž máte vy nebo váš zaměstnavatel obchodní a/nebo smluvní vztah, nebo o subjekt Yokogawa, který odpovídá za internetovou stránku, kterou jste navštívil(a). Příslušný správce bude identifikován pokaždé, kdy budou vaše Osobní údaje shromážděny v konkrétním kontextu. 

Yokogawa považuje vaše soukromí za důležité. Při zpracovávání vašich Osobních údajů bude Yokogawa proto dodržovat platná pravidla týkající se ochrany údajů, včetně Všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 („GDPR“) od 25. května 2018. Abychom toho dosáhli, přijala Yokogawa interní pravidla a učinila opatření za účelem splnění platných zákonných požadavků a zpracovávání vašich Osobních údajů s vážností a péčí, s využitím vhodné technologie. 

1.    Zpracovávání vašich Osobních údajů 
Yokogawa může v rámci svých činností a jednání s vámi shromažďovat a zpracovávat Osobní údaje, jako např. vaše identifikační a kontaktní údaje a informace týkající se vašeho chování při surfování. Můžete být požádán(a), abyste poskytl(a) vaše Osobní údaje, kdykoliv přijdete do styku se společností Yokogawa, například když požádáte o katalogy našich produktů a služeb, zaregistrujete se k našim newsletterům či jiným našim sdělením nebo si je předplatíte nebo si objednáte naše produkty a služby nebo přístup k naší internetové stránce. 

Yokogawa požaduje tyto Osobní údaje, aby mohla provádět svou obchodní činnost a plnit své zákonné a smluvní povinnosti, tj. např.:

  • propagaci (včetně přímého marketingu) našich produktů a služeb;
  • prodej, balení, dodávku a fakturaci našich produktů;
  • poprodejní služby, údržbu a podporu formou helpdesku;
  • prevenci podvodů a jiné zákonné požadavky, které jsou na nás kladeny; a
  • zlepšování naší internetové stránky a jiných online služeb.

Vaše Osobní údaje, které od vás požadujeme, nemusíte poskytnout, avšak v některých případech vám bez zpracování vašich Osobních údajů nebudeme schopni poskytnout naše produkty nebo služby nebo odpovědět na vaše případné dotazy. V některých případech si Yokogawa může vyžádat vás souhlas ke zpracování vašich Osobních údajů pro účely, které vám budou sděleny; v takovém případě můžete váš souhlas kdykoliv zrušit. Yokogawa může rovněž zpracovávat Osobní údaje na jiném právním základě, jako např. za účelem splnění jejích zákonných nebo regulačních povinností, za účelem plnění smlouvy, které jste stranou, za účelem ochrany vašich životních zájmů nebo zájmů jiné fyzické osoby nebo pro její vlastní zákonné zájmy, pokud nejsou převáženy vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami. Doba, po kterou Yokogawa bude používat a uchovávat vaše Osobní údaje, závisí na druhu zpracovávaných Osobních údajů a bude vám sdělena případ od případu. V žádném případě nebudou Osobní údaje uchovávány po dobu delší, než je nutné ke splnění konkrétních účelů, a po uplynutí takové doby budou odstraněny, pokud není Yokogawa ze zákona povinna Osobní údaje uchovávat po delší dobu. 

2.    Přenos vašich Osobních údajů mimo EHP 
Yokogawa může poskytnout přístup k vašim Osobním údajům nebo je poskytnout:

  • svým přidruženým společnostem;
  • subdodavatelům a jiným poskytovatelům služeb, kteří jsou zúčastněni na poskytování našich produktů a služeb (včetně balicích a dopravních společností, finančních institucí a pojišťovacích společností);
  • veřejným orgánům, pokud takové poskytnutí vyžadují příslušné zákony a předpisy;
  • potenciálním nebo skutečným kupujícím v rámci jakékoli obchodní činnosti s dopadem na naši skupinu, jako jsou např. fúze a akvizice.

Poskytnutí přístupu k Osobním údajům nebo přenos Osobních údajů do země mimo EHP, která nedisponuje adekvátní úrovní ochrany údajů, jsou možné pouze s vaším výslovným souhlasem nebo na základě jiné platné výjimky z pravidel pro konkrétní přístup nebo přenos, nebo pokud je nutný systematičtější nebo rozsáhlejší přístup nebo přenos, na základě smlouvy obsahující příslušné standardní smluvní doložky EU (dále jen „SSD“) uzavřené mezi exportérem a importérem údajů (platné SSD jsou k dispozici na http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm). Kopii této smlouvy můžete obdržet na žádost zaslanou na níže uvedenou adresu. Vyhrazujeme si právo zredigovat veškeré důvěrné a/nebo obchodní informace v této smlouvě obsažené, dříve než vám ji poskytneme. 

3.    Vaše práva ve vztahu k našemu zpracovávání vašich Osobních údajů 
Máte právo požádat o přístup k vašim Osobním údajům námi zpracovaným a můžete je nechat opravit nebo odstranit, pokud není Yokogawa ze zákona nucena je uchovat. Máte rovněž právo omezit naše zpracovávání vašich Osobních údajů nebo vznést proti takovému zpracovávání námitky v souladu s podmínkami a v rámci mezí stanovených v GDPR. 

Výše uvedená práva lze uplatnit zasláním žádosti na adresu data.privacy@nl.yokogawa.com. V některých případech vám Yokogawa může pomoci poskytnutím informací o tom, jak získat přístup k vašim Osobním údajům a jak je aktualizovat, tak abyste tuto činnost mohli provádět sami. Při odpovědi na vaši žádost o uplatnění výše uvedených práv vás Yokogawa může požádat, abyste předložil(a) důkaz o vaší totožnosti. Yokogawa může odmítnout žádost, která je zjevně nepodložená nebo nepřiměřená, zejména je-li opakovaná. 

Máte-li obavy ohledně právní shody vašich zákonných práv, pokud jde o ochranu vašich osobních údajů, můžete se rovněž obrátit na váš místní úřad pro ochranu osobních údajů. Naše internetová stránka může obsahovat odkazy na internetové stránky třetích osob. Yokogawa neodpovídá za postupy (ohledně ochrany osobních údajů) nebo obsah takových jiných stránek. Tato Pravidla průběžně aktualizujeme. Datum poslední aktualizace se nachází v horní části každé stránky a o každé změně budete informováni při vaší příští návštěvě naší internetové stránky.


 
Nahoru