General Terms and Conditions for Sales

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti Yokogawa Slovakia, s.r.o.
SO SÍDLOM Einsteinova 21, 851 01, Bratislava, Slovensko, (ĎALEJ LEN “YOKOGAWA”)

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na všetky ponuky, cenové ponuky, zmluvy a objednávky na predaj Produktov, čo na účely týchto Podmienok zahŕňa poskytovanie licencií na Softvér a poskytovanie Služieb zo strany Yokogawa svojim Zákazníkom. Akékoľvek ustanovenia vo Všeobecných nákupných podmienkach Zákazníka alebo dodatkoch k týmto VOP vykonaným Zákazníkom sa týmto výslovne vylučujú. Akékoľvek takéto doplnenia alebo zmeny a odchýlky od týchto VOP musia byť dohodnuté písomne.

Uplatnenie akýchkoľvek ustanovení všeobecných nákupných a/alebo predajných podmienok Zákazníka alebo zmena (zmeny) týchto VPP, ktorú urobil Zákazník, sa týmto výslovne vylučuje. Akékoľvek doplnenia alebo zmeny týchto VPP, alebo akékoľvek odchýlky od týchto VPP možno dohodnúť len písomne a vyžadujú si podpis riadne splnomocnených zástupcov Strán.

1. POJMY

Zákazník: právnická osoba, ktorá spoločnosti Yokogawa vystavuje Nákupnú objednávku.

Dátum dodania: dátum, kedy spoločnosť Yokogawa doručí Produkty a/alebo vykoná a poskytne Služby.

Funkčná špecifikácia dizajnu alebo FDS: špecifikácie vypracované spoločnosťou Yokogawa na základe údajov poskytnutých Zákazníkom.

Hardvér: všetky prístroje a zariadenia a periférne zariadenia, pomocou ktorých sa údaje spracúvajú alebo zaznamenávajú na dátové nosiče, spolu s ich komponentmi.

ICC – Incoterms: posledná verzia pravidiel Medzinárodnej obchodnej komory (ďalej len „ICC“) pre výklad obchodných a dodacích podmienok.

Strana alebo Strany: Yokogawa a/alebo Zákazník jednotlivo alebo spoločne, podľa okolností.

Produkty: akýkoľvek Hardvér, Softvér a dokumentácia, testovacie a meracie zariadenia, analyzátory, prietokomery, merače tlaku alebo teploty, záznamníky, vysielače, snímače alebo akýkoľvek iný tovar špecifikovaný v Cenovej ponuke, ktorý nepozostáva zo Služieb.

Nákupná objednávka: písomná objednávka vystavená Zákazníkom na nákup Produktov/Služieb tak, ako bola písomne akceptovaná spoločnosťou Yokogawa. Pokiaľ ide o Softvér, „nákup“ znamená získanie licencie na používanie príslušného Softvéru a „Zákazník“ znamená „nadobúdateľ licencie“.

Cenová ponuka: ponuka, návrh alebo cenová ponuka (akokoľvek pomenovaná) vrátane rozsahu, špecifikácií, funkčných požiadaviek, množstva, harmonogramu, podmienok, výkresov a iných súvisiacich dokumentov k nej pripojených alebo v nej uvedených, vystavená spoločnosťou Yokogawa na predaj Produktov/Služieb.

Služby: všetky činnosti, vrátane poradenstva, vykonávané spoločnosťou Yokogawa alebo pod vedením spoločnosti Yokogawa pre Zákazníka, ako je uvedené v Cenovej ponuke, ktoré nezahŕňajú dodávku Produktov.

Práce na mieste: Služby vykonávané spoločnosťou Yokogawa alebo pod vedením spoločnosti Yokogawa, ktoré sa nevykonávajú v priestoroch spoločnosti Yokogawa.

Softvér: strojovo čitateľný objektový kód, vrátane spustiteľných programov, firmvéru a/alebo databáz dodaných spoločnosťou Yokogawa, užívateľská dokumentácia v písomnej alebo elektronickej forme objektového kódu, zaznamenaná na formulároch, páskach, magnetických páskach, diskoch a všetkých ostatných médiách, na ktorých boli alebo sú dáta zaznamenané, vrátane aktualizovaných častí takéhoto Softvéru, nových verzií a/alebo úprav.

Zmena objednávky: písomný dokument vystavený Zákazníkom a písomne akceptovaný spoločnosťou Yokogawa pre zmenu existujúcej Nákupnej objednávky.

2. CENOVÁ PONUKA A NÁKUPNÁ OBJEDNÁVKA

Akákoľvek Cenová ponuka vystavená spoločnosťou Yokogawa bude nezáväzná a cena v nej uvedená zostane v platnosti maximálne šesťdesiat (60) dní od dátumu Cenovej ponuky. Technické špecifikácie, rozmery, dizajn, nákresy, ilustrácie, katalógy, štatistiky použitia, hmotnosti atď. použité spoločnosťou Yokogawa v Cenovej ponuke sú vypracované spoločnosťou Yokogawa podľa jej najlepších schopností, ale nezaväzujú spoločnosť Yokogawa, pokiaľ to nie je výslovne písomne dohodnuté. Spoločnosť Yokogawa je oprávnená (podľa vlastného uváženia) akceptovať alebo odmietnuť Nákupné objednávky Zákazníka.

3. DODANIE A CENA

Všetky ceny za dodanie Produktov sú vypočítané pre dodávky zo sídla/výrobného/distribučného zariadenia spoločnosti Yokogawa, čo je pre dodávky v rámci EHP „Ex Works“ a pre dodávky mimo EHP „FCA“ v súlade s ICC – Incoterms. Ceny za Produkty a Služby sú vypočítané s použitím aktuálnych sadzieb v cenníku spoločnosti Yokogawa. Všetky ceny a sadzby sú bez DPH, nákladov na dopravu, balenie, cestovných nákladov, ubytovacích nákladov a nákladov inštalácie, dovozných ciel a iných daní, poplatkov alebo nákladov.

Termín dodania nie je konečným termínom a v prípade oneskoreného dodania o tom spoločnosť Yokogawa čo najskôr písomne informuje Zákazníka, pričom uvedie dôvody omeškania. Dodacia lehota sa počíta od akceptácie Nákupnej objednávky Zákazníka spoločnosťou Yokogawa, alebo v prípade, že bolo dohodnuté, že Zákazník zloží zálohu, preddavok a/alebo zaplatí zábezpeku, odo dňa, keď spoločnosť Yokogawa obdrží príslušnú platbu Zákazníka.

4. PLATBA

Zákazník vykoná platbu do tridsiatich (30) dní od dátumu faktúry. Platby sa musia uskutočniť bez akejkoľvek zrážky alebo započítania na bankový alebo poštový účet určený spoločnosťou Yokogawa. Všetky bankové poplatky idú na účet Zákazníka.

Ak Zákazník nesplní svoje platobné záväzky včas alebo v plnej výške, bude bez ďalšieho upozornenia v omeškaní. V takomto prípade je Zákazník povinný spoločnosti Yokogawa s účinnosťou od dátumu splatnosti zaplatiť príslušnú zákonnú úrokovú sadzbu. Uvedené platí bez ohľadu na právo spoločnosti Yokogawa v prípade omeškania platby zo strany Zákazníka pozastaviť ďalšie plnenie Nákupnej objednávky alebo, pokiaľ Nákupná objednávka ešte nebola plnená, ukončiť ju písomným oznámením, bez toho, aby bolo dotknuté právo spoločnosti Yokogawa v danom prípade požadovať plnú náhradu akejkoľvek vzniknutej škody.

5. BALENIE

Balenie Produktov musí byť v súlade so štandardnými postupmi spoločnosti Yokogawa.

6. ŠPECIFIKÁCIA FUNKČNÉHO DIZAJNU (FDS)

Doručenie FDS sa bude považovať za uskutočnené v momente predloženia FDS Zákazníkovi. Obsah FDS sa bude vzťahovať výlučne na Produkty a/alebo Služby. FDS schváli Zákazník písomne v dohodnutej lehote. Od dátumu, kedy bola dohodnutá FDS, už Zákazník nemôže odvodzovať žiadne práva z údajov, ktoré Zákazník predtým poskytol a ktoré sú v rozpore s FDS.

7. AKCEPTAČNÉ SKÚŠKY

Továrenský akceptačný test (FAT) znamená testovanie Produktov a/alebo Služieb podľa štandardných testovacích postupov spoločnosti Yokogawa na základe FDS schválenej Zákazníkom. FAT sa vykonáva v priestoroch spoločnosti Yokogawa v osobnej prítomnosti Zákazníka s cieľom overiť súlad dodávky so zmluvnými požiadavkami a FDS. Ak Zákazník napriek predchádzajúcej výzve a/alebo potvrdeniu nebol prítomný na FAT, má sa za to, že k FAT došlo v prítomnosti Zákazníka. Dokončenie FAT má za následok schválenie Zákazníka na účely zaslania za predpokladu, že Zákazník zaplatil všetky neuhradené faktúry.

Akceptačná skúška na mieste (SAT) je skúška na mieste s cieľom overiť, či nedošlo k žiadnemu zhoršeniu Produktu (Produktov) počas prepravy a inštalácie dodávky na mieste Zákazníka.

8. PRÁCE NA MIESTE

V súvislosti s Prácami na mieste, ktoré má vykonať spoločnosť Yokogawa, Zákazník zabezpečí nasledovné:

 • Práce na mieste môžu začať bez prekážok a nerušene pokračovať od okamihu príchodu personálu Yokogawa.
 • Práce na mieste je možné vykonávať počas aj mimo bežného pracovného času.
 • Sú vytvorené pracovné podmienky potrebné na riadne vykonávanie prác na mieste.
 • Získali sa záväzné povolenia zo strany príslušných orgánov verejnej moci.
 • Prísne dodržiavanie všetkých primeraných pokynov poskytnutých spoločnosťou Yokogawa na zabezpečenie riadneho vykonania Nákupnej objednávky.
 • Dostupnosť plne funkčných technických, priestorových a komunikačných zariadení potrebných na dodanie a uvedenie akýchkoľvek Produktov do prevádzky. To zahŕňa, ale nie je obmedzené na dobré prístupové cesty, dopravné zariadenia, primerané základy, pomocné zásoby a vybavenie, elektrinu, vodu, svetlo, riadne klimatizované miestnosti pre Produkty, prítomnosť aspoň jedného primerane kvalifikovaného zamestnanca, ako aj ako všetky ostatné potrebné pomôcky a vybavenie.
 • Dostupnosť vhodného a bezpečného priestoru na uskladnenie Produktov, materiálov a nástrojov spoločnosti Yokogawa na vykonanie Prác na mieste Zákazníka, ako aj telefónu na komunikáciu mimo lokality Zákazníka. Zákazník je zodpovedný za všetky škody a straty Produktov, materiálov, nástrojov a pomôcok z akejkoľvek príčiny počas skladovania na mieste Zákazníka.
 • Vhodné a bezpečné zariadenia pre personál Yokogawa v bezprostrednej blízkosti Prác na mieste.
 • Fyzická bezpečnosť personálu Yokogawa; na personál spoločnosti Yokogawa sa vzťahuje Zákazníkov program ochrany zdravia a bezpečnosti (vrátane evakuačných a núdzových plánov).
 • Žiadosť a získanie všetkých potrebných povolení a licencií na Práce na mieste, ktoré sa vyžadujú pre personál spoločnosti Yokogawa, ako aj predchádzajúce informovanie spoločnosti Yokogawa o všetkých príslušných pravidlách a postupoch v súvislosti s tým.
 • K dispozícii sú zariadenia na podávanie jedál.
 • Zariadenia a služby Zákazníka uvedené v tomto článku sú spoločnosti Yokogawa k dispozícii bezplatne.

9. ZMENA OBJEDNÁVOK

V prípade zmien, ktoré ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť Nákupnú objednávku, každá Strana písomne informuje druhú Stranu. Po prijatí (alebo vystavení) takéhoto oznámenia spoločnosťou Yokogawa, bude spoločnosť Yokogawa písomne informovať Zákazníka: (i) či sú takéto zmeny prijateľné alebo nie, (ii) o vplyve na cenu a/alebo harmonogram (ak existuje) a (iii) o akýchkoľvek iných obchodných alebo technických vplyvoch alebo podmienkach (ak existujú). Iba po prijatí písomného potvrdenia Zákazníka o akceptácii vplyvov a podmienok, navrhnutých spoločnosťou Yokogawa alebo o ktorých Zákazníka informovala, a po splnení akýchkoľvek následných povinností zo strany Zákazníka (ak je to relevantné), ako sú zálohové platby, zmeny platobných prostriedkov alebo predloženie dodatočných informácií, spoločnosť Yokogawa zapracuje a bude postupovať v súlade s vyššie uvedenými zmenami po podpísaní príslušnej Zmeny objednávky oboma Stranami. V prípade, že takéto zmeny majú za následok stratu času a/alebo dodatočné náklady, spoločnosť Yokogawa má právo na predĺženie dodacej lehoty a/alebo na náhradu dodatočných nákladov, a to aj v prípade, že Zákazník zmeny neskôr zruší.

10. VLASTNÍCKE PRÁVO A NEBEZPEČENSTVO

Vlastnícke právo k Produktom a/alebo výsledkom Služieb je vyhradené a prechádza na Zákazníka po vykonaní platby v plnej výške. Nebezpečenstvo škody na Produktoch a/alebo výsledkoch Služieb prechádza na Zákazníka po doručení.

11. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Spoločnosť Yokogawa zostáva vlastníkom všetkých práv duševného vlastníctva k Produktom a výsledkom Služieb, vrátane práv k vynálezom, modelom, návrhom, plánom, nákresom, ilustráciám, katalógom, manuálom a k akejkoľvek ostatnej dokumentácii atď., ktorá je v nich obsiahnutá, a to ako je dodaná Zákazníkovi. Zákazník nie je oprávnený kopírovať, reprodukovať alebo dávať do obehu vyššie uvedené v celku alebo po častiach bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Yokogawa. S výnimkou práv zahrnutých v Licenčných podmienkach na Softvér v článku 13 nižšie, žiadne ustanovenie týchto VOP ani žiadna Nákupná objednávka alebo Cenová ponuka nemá za cieľ ani nebude mať za následok nadobudnutie alebo prevod práv na Softvér, metódy, know-how alebo iné duševné vlastníctvo spoločnosti Yokogawa alebo jej spriaznených spoločností alebo jej alebo ich dodávateľov na Zákazníka, bez ohľadu na to, či takéto duševné vlastníctvo bolo vytvorené, použité alebo prvýkrát uvedené do praxe v hmotnej alebo nehmotnej forme v priebehu vykonávania Služieb, či už výlučne spoločnosťou Yokogawa alebo spoločne so Zákazníkom.

12. NÁROKY Z PORUŠENIA

Bez toho, aby bol dotknutý článok 15, spoločnosť Yokogawa odškodní Zákazníka a zbaví ho zodpovednosti za všetky nároky tretích strán v súvislosti s porušením akéhokoľvek práva duševného vlastníctva, ktoré boli vznesené voči Zákazníkovi a (údajne) vyplývajú z používania Produktov a/alebo výsledkov Služieb Zákazníkom, za predpokladu, že:

 • Zákazník bezodkladne písomne oznámi spoločnosti Yokogawa všetky takéto nároky,
 • Zákazník poskytne spoločnosti Yokogawa všetku súčinnosť, ktorú možno odôvodnene požadovať v súvislosti s obhajobou alebo urovnaním všetkých takýchto nárokov,
 • Spoločnosť Yokogawa má výhradné právo kontrolovať obhajobu a urovnanie všetkých takýchto nárokov.

Ak na základe právoplatného rozsudku bude Zákazníkovi znemožnené ďalšie používanie Produktu a/alebo výsledkov Služieb alebo ich časti z dôvodu (údajného) porušenia, spoločnosť Yokogawa na vlastné náklady a podľa vlastného uváženia buď:

 • upraví alebo nahradí Produkt a/alebo výsledky Služieb alebo ich časť, ktorá porušuje práva, tak, aby neporušovali práva bez toho, aby to malo negatívny vplyv na ich funkčnosť, alebo
 • zabezpečí pre Zákazníka právo naďalej používať Produkt a/alebo výsledky Služieb, alebo
 • ak vyššie uvedené alternatívy nie sú k dispozícii alebo (podľa uváženia spoločnosti Yokogawa) nie sú ekonomicky primerané, spoločnosť Yokogawa prevezme Produkt/Služby späť a vráti Zákazníkovi sumu rovnajúcu sa hodnote Produktu/Služieb, pričom zohľadní zníženie hodnoty príslušného Produktu/Služieb podľa Nákupnej objednávky amortizovanej počas štyroch (4) rokov od dátumu nadobudnutia.

Spoločnosť Yokogawa nenesie zodpovednosť, ak porušenie akéhokoľvek práva duševného vlastníctva alebo akýkoľvek nárok v súvislosti s ním vyplýva z používania Produktu a/alebo výsledkov Služieb v kombinácii s Produktmi, ktoré nedodáva spoločnosť Yokogawa, alebo ak je Produkt a/alebo výsledky Služieb upravený Zákazníkom bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti Yokogawa.

Zákazník v plnej miere odškodní spoločnosť Yokogawa za všetky straty spoločnosti Yokogawa pri poskytovaní Služieb, ktoré porušujú práva duševného vlastníctva tretích strán, ak takéto porušenie vyplýva z pokynov Zákazníka a/alebo z použitia Zákazníkových návrhov, špecifikácií atď. zo strany spoločnosti Yokogawa.

Vyššie uvedené predstavuje všetky práva Zákazníka a maximálnu zodpovednosť spoločnosti Yokogawa v súvislosti s (údajným) porušením akéhokoľvek práva duševného vlastníctva tretej strany, ktoré vyplýva z používania Produktu/Služieb Zákazníkom

13. LICENČNÉ PODMIENKY NA SOFTVÉR

Spoločnosť Yokogawa podľa svojho najlepšieho vedomia vyhlasuje, že je oprávnená udeľovať licencie a upravovať Softvér podľa potreby na riadne plnenie príslušnej Nákupnej objednávky. Vlastníctvo a všetky práva duševného vlastníctva k Softvéru vždy zostávajú spoločnosti Yokogawa alebo jej poskytovateľom licencie. Softvér je Zákazníkovi sprístupnený na základe licenčných podmienok zabudovaných v Softvéri alebo sprístupnených Zákazníkovi v dokumentácii k Produktu alebo iným spôsobom.

14. ZÁRUKA

Na Hardvér sa vzťahuje záruka na bezchybnosť materiálu a spracovania po dobu dvanástich (12) mesiacov od dátumu dodania. Pokiaľ sa záručná doba preruší, resp. začne plynúť odznova z dôvodu opravy/výmeny týkajúcej sa chybných dielov, všetky záručné záväzky spoločnosti Yokogawa v každom prípade zaniknú uplynutím šestnástich (16) mesiacov od dátumu dodania. Spoločnosť Yokogawa nepreberá žiadnu záručnú zodpovednosť za spotrebný materiál a v prípade (i) nesprávnej manipulácie, skladovania alebo používania; (ii) renovácie, opravy, kalibrácie alebo výmeny dielov vrátane pokusu o ich vykonanie akoukoľvek treťou stranou, ktorá nie je autorizovaná prostredníctvom predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Yokogawa; (iii) bežného opotrebovania; alebo (iv) inej príčiny vady, ktorú nemožno pripísať výlučne spoločnosti Yokogawa.

Bez toho, že by boli dotknuté ostatné ustanovenia týchto VOP bude Hardvér, ktorý sa ukáže ako vadný, opravený alebo vymenený podľa uváženia spoločnosti Yokogawa v jej priestoroch, pričom prepravné náklady uhradí Zákazník. Za demontáž vadnej časti, opätovnú inštaláciu opravenej/vymenenej časti a opätovné uvedenie do prevádzky zodpovedá Zákazník. Akákoľvek záručná reklamácia musí byť podaná písomne v rámci vyššie uvedenej záručnej lehoty a bude vybavená počas bežnej pracovnej doby spoločnosti Yokogawa. Zákazník zodpovedá za to, že vadný diel doručí spoločnosti Yokogawa čistý a zbavený akýchkoľvek látok, ktoré by mohli mať vplyv na zdravie.

Na základe žiadosti Zákazníka a súhlasu spoločnosti Yokogawa môže spoločnosť Yokogawa vyslať na náklady Zákazníka svojho servisného technika (technikov) počas bežnej pracovnej doby spoločnosti Yokogawa, aby opravil závadu a/alebo preskúmal jej príčinu.

Pokiaľ ide o poskytovanie Služieb, záruka sa obmedzuje na záväzok spoločnosti Yokogawa, že personál, ktorý bude zapojený, vykoná Služby so starostlivosťou, znalosťami a zručnosťami, ktoré sú v tomto odvetví štandardom.

Táto záruka nahrádza všetky ostatné záväzky alebo záruky zo strany spoločnosti Yokogawa, výslovné alebo implicitné. Všetky predpokladané záruky vrátane predpokladaných záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel sú výslovne vylúčené a odmietnuté. Vyššie uvedené ustanovenia predstavujú výlučné opravné prostriedky v prípade akéhokoľvek porušenia záruk zo strany spoločnosti Yokogawa.

15. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Zodpovednosť spoločnosti Yokogawa v žiadnom prípade neprekročí celkovú cenu Nákupnej objednávky. Okrem toho spoločnosť Yokogawa nesie zodpovednosť len vtedy, ak ide o priamy a výlučný dôsledok nedbanlivosti zo strany spoločnosti Yokogawa. Nároky musia byť spoločnosti Yokogawa predložené písomne do desiatich (10) pracovných dní od vzniku konkrétnej straty.

Zákazník je výlučne zodpovedný za ochranu svojich elektronických dát a informácií prostredníctvom inštalácie najnovších programov na detekciu počítačových vírusov a včasného vytvorenia záložných kópií. Spoločnosť Yokogawa nikdy nezodpovedá za škody súvisiace so stratou alebo poškodením elektronických dát a informácií, ani za ich obnovu.

Žiadna zo Strán v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne osobitné, nepriame alebo následné škody, stratu zisku, stratu podnikania, prerušenie podnikania, stratu dobrého mena, stratu príjmov a/alebo stratu obchodných informácií druhej Strany, a to bez ohľadu na to, či sú tieto škody založené na protiprávnom konaní, porušení zmluvy, porušení záruky alebo inom právnom zavinení.

Obmedzenie a vylúčenie zodpovednosti uvedené v týchto VOP sa nevzťahuje na škody na zdraví, hrubú nedbanlivosť, úmyselné konanie, ako aj na všetky ostatné prípady, v ktorých sa zodpovednosť povinne uplatňuje podľa zákona.

16. UKONČENIE

V prípade, že spoločnosť Yokogawa má oprávnené dôvody predpokladať, že Zákazník nesplní akýkoľvek záväzok vyplývajúci z Nákupnej objednávky alebo akejkoľvek zmluvy s ňou súvisiacej bez poskytnutia primeranej zábezpeky; alebo v prípade, že Zákazník (i) nesplní akýkoľvek záväzok vyplývajúci z Nákupnej objednávky, ktorý po písomnom upozornení spoločnosťou Yokogawa zostane nesplnený po dobu tridsiatich (30) kalendárnych dní; (ii) dôjde k zmene jeho kontroly alebo vlastníctva; (iii) ukončí alebo pozastaví svoju podnikateľskú činnosť, stane sa platobne neschopným, písomne uzná svoju neschopnosť splácať svoje dlhy v lehote splatnosti, vykoná postúpenie pohľadávok v prospech veriteľov, dostane sa pod priamou kontrolou správcu, konkurzného správcu alebo podobného orgánu alebo je voči nemu vyhlásené akékoľvek konkurzné alebo insolvenčné konanie; spoločnosť Yokogawa je oprávnená okamžite a bez upozornenia alebo oznámenia o neplnení záväzkov a bez akejkoľvek zodpovednosti alebo bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek iný opravný prostriedok a/alebo právo, ktorým môže spoločnosť Yokogawa disponovať, buď požadovať okamžité splnenie záväzkov Zákazníka alebo zrušiť Nákupnú objednávku, nadobudnúť držbu Produktov a/alebo vymáhať od Zákazníka akékoľvek dlžné sumy.

17. VYŠŠIA MOC

Strany nenesú zodpovednosť za akúkoľvek stratu, škodu, omeškanie alebo neplnenie svojich povinností podľa Nákupnej objednávky, ak sú spôsobené Vyššou mocou. Na účely týchto VOP sa Vyššou mocou rozumie omeškanie alebo neplnenie povinností, ktoré možno priamo a výlučne pripísať udalostiam, ktoré sú závažné, nepredvídateľné, neodvrátiteľné, mimo kontroly odvolávajúcej sa Strany a nie sú spôsobené jej zavinením a nedbanlivosťou.

Vyššia moc môže okrem iného zahŕňať nasledujúce udalosti alebo okolnosti:

 • vojna, nepriateľské akcie, invázia, akty zahraničných nepriateľov;
 • vzbura, terorizmus, revolúcia, povstanie, vojenská alebo uzurpovaná moc, občianska vojna;
 • narušenie verejného poriadku, nepokoje, výtržnosti, štrajk alebo výluka zo strany iných osôb ako zamestnancov odvolávajúcej sa Strany;
 • účinky munície, výbušných materiálov, ionizujúceho žiarenia alebo kontaminácie rádioaktívnou činnosťou, s výnimkou prípadov, ktoré možno pripísať používaniu munície, výbušnín, žiarenia alebo rádioaktívneho materiálu spoločnosťou Yokogawa alebo Zákazníkom;
 • prírodné katastrofy, ako sú záplavy, zemetrasenie, epidémie, hurikán, tajfún alebo sopečná činnosť, alebo opatrenia príslušných orgánov v súvislosti s niektorou z vyššie uvedených udalostí;
 • embargo, meškanie prepravy, reštrikcie alebo karanténne obmedzenia.

V prípade ktorejkoľvek z uvedených udalostí Strany bezodkladne písomne oznámia druhej Strane takúto stratu, škodu, omeškanie alebo porušenie a ak udalosť Vyššej moci trvá dlhšie ako šesťdesiat (60) dní, Strany majú právo ukončiť Nákupnú objednávku bez zodpovednosti. V prípade ukončenia Nákupnej objednávky bude tovar patriaci Zákazníkovi, ktorý je v držbe spoločnosti Yokogawa, vrátený alebo zadržaný na náklady a nebezpečenstvo Zákazníka od dátumu ukončenia Nákupnej objednávky.

Ak spoločnosť Yokogawa už čiastočne splnila svoje záväzky, keď nastala udalosť Vyššej moci, alebo ak spoločnosť Yokogawa môže splniť svoje záväzky len čiastočne, spoločnosť Yokogawa je oprávnená fakturovať časť, ktorá už bola a/alebo má byť vykonaná, a Zákazník je povinný zaplatiť príslušnú platbu.

18. MLČANLIVOSŤ

Každá zo Strán je povinná zachovávať striktnú mlčanlivosť o všetkých dôverných a citlivých informáciách druhej Strany, o ktorých sa dozvie v priebehu plnenia Nákupnej objednávky, a Strany prijmú primerané opatrenia, aby zabezpečili, že ich zamestnanci a ďalší dotknutý personál budú rovnako dodržiavať tento záväzok mlčanlivosti. Tento záväzok mlčanlivosti sa nevzťahuje na informácie, ktoré (i) sú už príjemcovi známe alebo sú verejne dostupné v čase ich zverejnenia, (ii) sú príjemcovi legálne sprístupnené treťou stranou bez povinnosti mlčanlivosti, (iii) sa stanú verejne dostupnými po ich zverejnení bez zavinenia príjemcu, (iv) príjemca môže preukázať, že ich nezávisle vytvoril bez toho, aby sa spoliehal na informácie poskytovateľa alebo sa na tieto odvolával, alebo (v) ich zverejnenie vyžaduje zákon alebo verejný záujem.

19. OSOBNÉ ÚDAJE

Všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „Osobné údaje"), ktoré si Strany môžu vymieňať, ak je to potrebné na plnenie zmluvy (ďalej len „Účel"), sa môžu spracúvať len spôsobom, ktorý je v súlade s Účelom alebo na plnenie zákonných povinností. Povinnosťou príjemcu je spracúvať zdieľané Osobné údaje v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov vrátane Všeobecného nariadenia o ochrane údajov 2016/679.

Spracúvanie v tomto ohľade znamená akúkoľvek spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií, ktoré sa vykonávajú s Osobnými údajmi alebo súbormi Osobných údajov, a to automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, ako je získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírenie alebo iné sprístupňovanie, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie.

20. OBMEDZENIA VÝVOZU

Počas plnenia svojich príslušných povinností podľa týchto VOP sa každá zo Strán zaväzuje dodržiavať všetky platné právne predpisy a nariadenia. Strany budú dodržiavať najmä právne predpisy a nariadenia Európskej únie a všetkých krajín, ktoré sú relevantné pre spoluprácu podľa týchto VOP, vrátane Japonska, týkajúce sa správy a kontroly vývozu.

Zákazník nesmie vedome používať ani vyvážať žiadne z Produktov, ak:

 • Produkty sa majú použiť na vybudovanie, prevádzku alebo montáž v zariadení jadrovej technológie, alebo;
 • Produkty sa majú použiť na vybudovanie, prevádzku zariadenia na výskum, výrobu, používanie, skladovanie alebo údržbu zbraní alebo munície vrátane, ale nielen, chemických zbraní, biologických zbraní alebo ich rakiet, alebo;
 • krajina konečného určenia je akákoľvek krajina, Zákazník a/alebo koncový používateľ je akýkoľvek subjekt alebo aplikácia je akákoľvek aplikácia, na ktoré sa vzťahujú vývozné predpisy OSN, EÚ alebo Japonska alebo politiky spoločnosti Yokogawa týkajúce sa dodržiavania vývozných predpisov;

Zákazník vynaloží všetko primerané úsilie pri zhromažďovaní všetkých informácií potrebných na splnenie vyššie uvedených požiadaviek. Vo všetkých príslušných prípadoch Zákazník požiada o príslušné schválenie spoločnosti Yokogawa a vývoznú licenciu príslušných orgánov a spoločnosti Yokogawa. Ak takéto schválenie a vývozná licencia nebudú udelené, Zákazník sa zdrží zamýšľaného použitia alebo vývozu.

21. POSTÚPENIE A SUBDODÁVKY

Strany nesmú akýmkoľvek spôsobom alebo v akejkoľvek miere postúpiť alebo previesť, priamo alebo nepriamo, tieto VOP alebo Nákupnú objednávku alebo akúkoľvek ich časť alebo akýkoľvek podiel alebo účasť na nich bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Strany. Takýto súhlas nesmie byť bezdôvodne odmietnutý.

Spoločnosť Yokogawa môže zadať splnenie časti alebo všetkých svojich záväzkov vyplývajúcich z Nákupnej objednávky subdodávateľom za predpokladu, že spoločnosť Yokogawa zostane plne zodpovedná a ručí za konanie subdodávateľa a dodržiavanie podmienok týchto VOP a príslušnej Nákupnej objednávky.

22. PROZHODNÉ PRÁVO A RIEŠENIE SPOROV

Tieto VOP a akákoľvek Nákupná objednávka sa riadia a vykladajú v súlade s právnymi predpismi krajiny, v ktorej má spoločnosť Yokogawa sídlo. Uplatniteľnosť Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) je výslovne vylúčená. Všetky spory vyplývajúce z Nákupnej objednávky a/alebo týchto VOP alebo s nimi súvisiace podliehajú výlučnej právomoci príslušného súdu v krajine, kde má spoločnosť Yokogawa svoje sídlo.


Hore