Privacy Policy

 

Yokogawa is van oordeel dat bescherming van de beveiliging en privacy van uw Persoonsgegevens belangrijk is. Daarom behandelen en beveiligen wij uw Persoonsgegevens zorgvuldig met de juiste technologie en conform de geldende privacywetgeving.

LEES DIT PRIVACYBELEID ZORGVULDIG DOOR. HET BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS EN DE WIJZE WAAROP WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMEN EN ER VERTROUWELIJK MEE OMGAAN.

 

 

 

OVERZICHT

In dit Privacybeleid wordt uiteengezet hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen en verwerken en waarom wij dat doen. Welke Persoonsgegevens we van u verwerken, hangt af van de context van uw interacties met ons, de producten, diensten en functies die u gebruikt, uw locatie en de Geldende Privacywetgeving.

 1. Begripsomschrijvingen
  •  ‘Geldende Privacywetgeving’ betekent de wet- of regelgeving inzake bescherming van gegevensprivacy en de beveiliging van persoonsgegevens die op u of uw Persoonsgegevens van toepassing is.
  •  ‘AVG’ betekent de Algemene Verordening Persoonsgegevens 2016/679.
  •  ‘Verwerking’ betekent een op Persoonsgegevens al dan niet op automatische wijze uitgevoerde operatie of reeks operaties, zoals verzamelen, vastleggen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, ophalen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar maken, doen aansluiten of combineren, beperken, wissen of vernietigen.
  •  ‘Persoonsgegevens’ of ‘Persoonlijke Informatie’ betekent de persoonlijke informatie of persoonsgegevens zoals onder de Geldende Privacywetgeving gedefinieerd. Het is doorgaans informatie die kan worden gebruikt om u rechtstreeks te identificeren of informatie die indirect (samen met andere informatie) kan worden gebruikt om u te identificeren. Hiertoe behoort informatie waarmee u wordt geïdentificeerd of beschreven, die op u betrekking heeft of die in redelijke mate met u in verband kan worden gebracht of die in redelijkheid direct of indirect aan u kan worden gekoppeld. Voor zover dat onder de Geldende Privacywetgeving is toegestaan, zijn Persoonsgegevens niet inclusief informatie die openbaar beschikbaar is, gedeïdentificeerd is of door vermenging met andere gegevens niet identificeerbaar is.
  •  ‘Yokogawa’, ‘ons’, ‘onze’, ‘we’ of ‘wij’ betekent Yokogawa Europe Solutions B.V.
 

 

VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Als u onze websites bezoekt of onze producten en/of diensten gebruikt, verwerken we informatie (inclusief Persoonsgegevens) die u vrijwillig over uzelf heeft verstrekt of die door ons is gegenereerd in verband met uw bezoek aan onze website of uw gebruik van onze producten en/of diensten zoals dat onder de Geldende Privacywetgeving is toegestaan.

 1. Doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens mogen verwerken
  Wij verwerken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  • Om uw identiteit te verifiëren
  • Om uw verzoeken en vragen te beantwoorden;
  • Om onze vertegenwoordiger de mogelijkheid te geven contact met u op te nemen voor de uitvoering van een contract of een bestelling die wij hebben ontvangen;
  • Om u toegang te geven tot specifieke informatie;
  • Om u marketinginformatie toe te sturen;
  • Om uw zakelijke behoeften te analyseren en daarin meer inzicht te krijgen en onze producten en diensten te verbeteren;
  • Om uw ervaring te personaliseren;
  • Om contact met u op te nemen in de context van klanttevredenheidsonderzoeken of verzoeken om feedback;
  • Om onwettige activiteit, inclusief fraude, op te sporen en te voorkomen;
  • Om onze websites, applicaties en informatietechnologiesystemen beveiligd te houden;
  • Om – naar maatstaven van redelijkheid voor het afdwingen van onze voorwaarden – aanspraak te maken op een juridische vordering of verdediging of deze te beschermen of om fraude of andere onwettige activiteiten te voorkomen, inclusief aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.
 2. Categorieën van Persoonsgegevens die we verwerken
  Tot de categorieën van Persoonsgegevens die we verwerken behoren de volgende:
  • Uw professionele identificatiegegevens en contactgegevens, zoals uw volledige naam, functie, werkadres, zakelijk telefoonnummer, zakelijk mobiel nummer en zakelijk e-mailadres;
  • Informatie over uw professionele ervaring;
  • Informatie verstrekt omwille van probleemoplossing, technische hulp of verzoeken om ondersteuning of omwille van een enquête, chat, feedback of opmerking;
  • Informatie over interacties met onze website en applicaties, of advertenties en diensten die tijdens uw bezoek worden geopend, de datum en het tijdstip van elk verzoek van een bezoeker;
  • Informatie over identificatiegegevens van uw apparaat en de gebruiker, informatie over uw besturingssysteem en internetactiviteit en andere informatie over elektronische netwerkactiviteit.
 3. Hoe we uw Persoonsgegevens verzamelen
  Wij verwerken uw Persoonsgegevens op verschillende manieren, waaronder de volgende:
  • Persoonsgegevens die u verstrekt door formulieren op onze websites in te vullen;
  • Informatie die u verstrekt in het kader van een verzoek om ondersteuning, feedback, enquête of opmerking;
  • Informatie op basis van uw online interacties via cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën;
  • Informatie binnen communicaties tussen u en ons (zoals e-mails en live chats);
  • Informatie van externe aanbieders aan wie u toestemming heeft gegeven uw gegevens te delen (bijvoorbeeld LinkedIn);
  • Informatie uit andere transacties (bijvoorbeeld een bestaande overeenkomst);
  • Informatie uit uw andere transacties met ons (bijvoorbeeld e-businesscards).
 

 

WETTELIJKE BASIS VAN ONZE VERWERKING

De wettelijke basis voor onze Verwerking van uw Persoonsgegevens:

Uitvoering van een overeenkomst (artikel 6 (1) (b) AVG) en/of een gerechtvaardigd belang (artikel 6 (1) (f) AVG)

 • Om uw identiteit te verifiëren;
 • Om uw verzoeken en vragen te beantwoorden;
 • Om onze vertegenwoordiger de mogelijkheid te geven contact met u op te nemen voor de uitvoering van een contract of een bestelling die wij hebben ontvangen;
 • Om u toegang te geven tot specifieke informatie.

Toestemming (artikel 6 (1) (a) AVG) en/of een gerechtvaardigd belang (artikel 6 (1) (f) AVG)

 • Om u marketinginformatie toe te sturen;
 • Om uw zakelijke behoeften te analyseren en daarin meer inzicht te krijgen en onze producten en diensten te verbeteren;
 • Om uw ervaring te personaliseren;
 • Om contact met u op te nemen in de context van klanttevredenheidsonderzoeken of verzoeken om feedback.

Voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6 (1) (c) AVG) en/of een gerechtvaardigd belang (artikel 6 (1) (f) AVG)

 • Om onwettige activiteit, inclusief fraude, op te sporen en te voorkomen;
 • Om onze websites, applicaties en informatietechnologiesystemen beveiligd te houden;
 • Naar maatstaven van redelijkheid voor het afdwingen van onze voorwaarden, om aanspraak te maken op een juridische vordering of verdediging of deze te beschermen, om fraude of andere onwettige activiteiten te voorkomen, inclusief aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.
 

 

BEWAARTERMIJNEN

Tenzij anders bepaald op het moment waarop uw Persoonsgegevens worden verzameld (bijvoorbeeld via een door u ingevuld formulier), wissen of anonimiseren we uw Persoonsgegevens als het bewaren daarvan niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor de Persoonsgegevens werden verzameld of anderszins werden verwerkt, of om geldende wetgeving en onze wettelijke verplichtingen onder geldende wetgeving (zoals bewaarverplichtingen onder belasting- en handelswetgeving) na te leven. We kunnen uw Persoonsgegevens ook bewaren zolang we uw Persoonsgegevens nodig hebben om aanspraak te maken op een vordering dan wel deze uit te oefenen of te verdedigen.

 

 

BEVEILIGING

Wij vinden de beveiliging van uw Persoonsgegevens belangrijk. Om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoeld(e) of onwettig(e) vernietiging, verlies, gebruik, of verandering en tegen onbevoegde verstrekking of toegang, gebruiken we gepaste fysieke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en houden deze in stand. Dat betekent tevens dat wij erop toezien dat externe serviceproviders die namens ons toegang hebben tot Persoonsgegevens of daarmee werken dezelfde waarborgen hanteren. Wees behulpzaam bij het beveiligen van uw Persoonsgegevens door uw wachtwoord geheim te houden, dit van tijd tot tijd te veranderen en uw computer of mobiele apparaat te beschermen tegen onbevoegde toegang.

 

 

OVERDRAGEN, DELEN OF VERSTREKKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Met inachtneming van de Geldende Privacywetgeving kan Yokogawa uw Persoonsgegevens overdragen aan:

 • aan ons gelieerde ondernemingen;
 • zakelijke partners in verband met de doeleinden of onze zakelijke relatie met u;
 • zakelijke partners die ons IT-diensten verlenen en die Persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de doeleinden van die diensten (bijvoorbeeld het bieden van clouddiensten of IT-onderhoud en ondersteuningsdiensten);
 • potentiële of werkelijke kopers binnen het kader van bedrijfsactiviteiten die op onze groep van invloed zijn, zoals fusies of acquisities;
 • overheidsinstanties indien verstrekking uit hoofde van geldende wet- en regelgeving verplicht is;
 • derden in verband met naleving van wettelijke verplichtingen of het aanspraak maken op, of het uitoefenen of verdedigen van rechten op vorderingen (bijvoorbeeld voor gerechtelijke procedures of arbitrageprocedures, aan verordenende instanties, rechtshandhavings- en overheidsinstanties, aan advocaten en consultants).

In het geval dat we uw Persoonsgegevens overdragen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zorgen we dat uw gegevens worden beschermd op een wijze die voldoet aan de Geldende Privacywetgeving. Daarom, en indien de Geldende Privacywetgeving dat voorschrijft, treffen we de volgende maatregelen:

 • We delen uw Persoonsgegevens met aan ons gelieerde bedrijven buiten de EER uitsluitend onder een geldend besluit inzake het passende karakter van het beschermingsniveau of indien we een overeenkomst van gegevensoverdracht hebben waarin de modelcontractbepalingen van de EU zijn opgenomen.
 • We dragen Persoonsgegevens aan derden buiten de EER uitsluitend over onder een geldend besluit inzake het passende karakter van het beschermingsniveau of indien de ontvanger (i) modelcontractbepalingen van de EU met ons heeft afgesloten of (ii) bindende bedrijfsvoorschriften in de eigen organisatie heeft geïmplementeerd. U kunt verzoeken om nadere informatie over de waarborgen die geïmplementeerd zijn in verband met specifieke overdrachten door contact op te nemen met onze Organisatie voor Gegevensbescherming voor de EER.
 

 

UW RECHTEN

Als u in de EER gevestigd bent of als de gegevenscontroller in de EER gevestigd is, geldt het volgende:

Als u heeft ingestemd met bepaalde verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u deze instemming te allen tijde intrekken. Neem in dat geval contact op met onze Contactpersoon voor Privacybescherming voor de EER (de contactgegevens worden hieronder vermeld).

Merk op dat de onderstaande rechten kunnen zijn aangepast onder de Geldende Privacywetgeving. Voor zover de AVG van toepassing is, heeft u wellicht de volgende rechten in verband met onze Verwerking van uw Persoonsgegevens:

 • Recht om te verzoeken om toegang tot uw Persoonsgegevens
  Dit betreft het recht om te verzoeken om toegang tot de door ons verwerkte Persoonsgegevens. Op basis van een dergelijk verzoek bieden wij u informatie over onze doeleinden voor het verwerken van uw Persoonsgegevens, de categorieën van de desbetreffende Persoonsgegevens en de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie we uw Persoonsgegevens hebben verstrekt of zullen verstrekken.

  U heeft wellicht recht op een afschrift van uw door ons verwerkte Persoonsgegevens. Voor extra afschriften kunnen wij naar redelijkheid administratiekosten in rekening brengen.
 • Recht om te verzoeken om rectificatie
  Dit betreft het recht om ons te verzoeken de onnauwkeurige Persoonsgegevens met betrekking tot u te rectificeren. Afhankelijk van ons verwerkingsdoeleinde heeft u het recht om onvoltooide Persoonsgegevens te laten voltooien.
 • Recht om te verzoeken om verwijdering (het recht om vergeten te worden)
  Dit betreft het recht ons te verzoeken om verwijdering van Persoonsgegevens met betrekking tot u. We kunnen verplicht zijn die Persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om te verzoeken om beperking van Verwerking
  Dit betreft het recht ons te verzoeken de Verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. In dat geval worden uw Persoonsgegevens gemarkeerd en zullen zij slechts voor bepaalde doeleinden door ons worden verwerkt.
 • Recht om te verzoeken om gegevensportabiliteit
  Dit betreft het recht de Persoonsgegevens met betrekking tot u die u aan ons heeft verstrekt te ontvangen op een gestructureerde, in een algemeen gangbare opmaak die voor een machine leesbaar is. Wellicht heeft u het recht die gegevens door te geven aan een andere entiteit zonder daarbij door ons te worden gehinderd.
 • Recht om bezwaar te maken
  Dit betreft het recht om te allen tijde bezwaar te maken, op gronden die betrekking hebben op uw specifieke situatie, tegen onze Verwerking van uw Persoonsgegevens. Wellicht zullen we gehouden zijn de Verwerking van uw Persoonsgegevens te stoppen. Het recht om bezwaar te maken kan vooral van toepassing zijn indien Yokogawa uw Persoonsgegevens verzamelt en verwerkt voor profileringsdoeleinden om beter inzicht te krijgen in uw zakelijke belangen bij de producten en diensten van Yokogawa. Bovendien kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor doeleinden met betrekking tot direct marketing. Als u een recht heeft om bezwaar te maken en dat recht uitoefent, zullen uw Persoonsgegevens niet langer door ons worden verwerkt voor de doeleinden waartegen bezwaar wordt gemaakt. Merk op dat het recht om bezwaar te maken wellicht niet bestaat indien onze Verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract of het uitvoeren van een contract dat al met u is aangegaan.
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.
  U kunt dit recht uitoefenen ten overstaan van een toezichthoudende autoriteit, met name in de EER-lidstaat waar uw gewoonlijke verblijfplaats, uw plaats van werk of de plaats van beweerde inbreuk zich bevindt.

Klik hier voor meer contactgegevens.

 

 

ORGANISATIE VOOR GEGEVENSBESCHERMING

U kunt contact opnemen met onze Organisatie voor Gegevensbescherming voor de EER:
Yokogawa Europe B.V.
Adres: Euroweg 2, 3825 HD Amersfoort, Nederland
Ter attentie van: Organisatie voor Gegevensbescherming


Top