Prywatnosc

Polityka prywatności 

Firma Yokogawa uważa, że ochrona bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych użytkownika jest ważna. Dlatego też będziemy traktować i zabezpieczać dane osobowe z należytą starannością i przy użyciu odpowiedniej technologii oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności. 

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI. ZAWIERA ONA WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA ORAZ SPOSOBU, W JAKI ZACHOWUJEMY PRYWATNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH.

PRZEGLĄD                             

W niniejszej polityce prywatności wyjaśniono, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe. Dane osobowe, które przetwarzamy, zależą od kontekstu interakcji użytkownika z firmą Yokogawa, produktami, usługami i funkcjami, z których korzysta użytkownik, jego lokalizacji oraz obowiązujących przepisów dotyczących ochrony prywatności. 

1.    Definicje
-    „Obowiązujące przepisy dotyczące prywatności” oznaczają przepisy prawne lub wykonawcze dotyczące ochrony prywatności danych i bezpieczeństwa danych osobowych mające zastosowanie do użytkownika i jego danych osobowych.
-    „RODO” oznacza ogólne rozporządzenie o ochronie danych 2016/679.
-    „Przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji, które są wykonywane na danych osobowych, w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmienianie, pobieranie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
-    „Dane osobowe” lub „Informacje osobowe” oznaczają informacje osobowe lub dane osobowe zgodnie z definicją zawartą w obowiązujących przepisach dotyczących prywatności. Są to ogólnie informacje, które mogą być użyte do bezpośredniej identyfikacji użytkownika lub informacje, które mogą być użyte pośrednio (z innymi informacjami) do identyfikacji użytkownika. Obejmuje to informacje, które identyfikują użytkownika, odnoszą się do niego, opisują go, mogą być w uzasadniony sposób, bezpośrednio lub pośrednio, powiązane z użytkownikiem.  Dane osobowe, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy dotyczące prywatności, nie obejmują informacji, które są publicznie dostępne, pozbawione elementów pozwalających na identyfikację lub zagregowane.
-    „Yokogawa”, „my” lub „nasz” oznacza [dodaj odpowiedni podmiot Yokogawa]. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA                

Kiedy użytkownik odwiedza nasze strony internetowe lub korzysta z innych naszych produktów i/lub usług, przetwarzamy informacje (w tym dane osobowe), które użytkownik dobrowolnie podał na swój temat lub które zostały przez nas wygenerowane w związku z wizytą użytkownika na naszej stronie internetowej lub korzystaniem z naszych produktów i/lub usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności.

1.    Możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w poniższych celach

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w poniższych celach: 
•    weryfikacja tożsamości użytkownika
•    udzielenie odpowiedzi na prośbę lub zapytanie użytkownika
•    umożliwienie naszemu przedstawicielowi skontaktowanie się z użytkownikiem w celu wykonania umowy lub zamówienia, które otrzymaliśmy
•    zapewnienie użytkownikowi dostępu do określonych informacji 
•    wysyłanie użytkownikowi informacji marketingowych 
•    analizowanie i lepsze zrozumienie potrzeb biznesowych użytkownika i ulepszenie naszych produktów i usług
•    personalizacja doświadczeń użytkownika
•    kontaktowanie się z użytkownikiem w związku z badaniami satysfakcji klienta lub prośbą o opinię
•    wykrywanie i zapobieganie nielegalnej działalności, w tym oszustwom
•    zapewnianie bezpieczeństwa naszych stron internetowych, aplikacji i systemów informatycznych
•    W uzasadnionych przypadkach, gdy jest to niezbędne do egzekwowania naszych warunków, ustanowienia lub zachowania roszczeń prawnych lub obrony, zapobiegania oszustwom lub innym nielegalnym działaniom, w tym atakom na nasze systemy informatyczne.

2.    Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych

Kategorie danych osobowych mogą obejmować następujące elementy: 
•    identyfikatory zawodowe i dane kontaktowe użytkownika, takie jak imię i nazwisko, stanowisko służbowe, adres miejsca pracy, numer telefonu służbowego, numer telefonu komórkowego oraz służbowy adres e-mail,
•    informacje o doświadczeniu zawodowym użytkownika, 
•    informacje przekazane jako część prośby o pomoc techniczną lub wsparcie w rozwiązywaniu problemów, lub jako część ankiety, czatu, opinii lub komentarza, 
•    informacje o interakcjach użytkownika z naszą stroną internetową i aplikacjami lub reklamami i usługami, do których użytkownik uzyskał dostęp podczas wizyty, data i godzina każdego żądania gościa; oraz
•    informacje o urządzeniu i identyfikatorze użytkownika, informacje o aktywności w Internecie i innych sieciach elektronicznych.

3.    W jaki sposób gromadzimy dane osobowe użytkowników

Gromadzimy dane osobowe na wiele różnych sposobów, w tym: 
•    dane osobowe, które użytkownik podaje, wypełniając formularze na naszych stronach internetowych,
•    informacje przekazane przez użytkownika w ramach prośby o wsparcie, opinii, ankiety lub komentarza, 
•    informacje pochodzące z interakcji online użytkownika za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii śledzenia, 
•    informacje zawarte w komunikacji między użytkownikiem a firmą Yokogawa (np. w wiadomościach e-mail i czatach na żywo),
•    informacje od zewnętrznych dostawców danych, którym użytkownik wyraził zgodę na udostępnianie swoich danych (na przykład LinkedIn),
•    informacje pochodzące z innych transakcji (na przykład istniejącej umowy), oraz 
•    informacje z innych interakcji użytkownika z firmą Yokogawa (na przykład wizytówki elektroniczne).

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH                

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika jest::

Wykonanie umowy (art. 6 ustęp 1 lit. b) RODO) i/lub prawnie uzasadniony interes (art. 6 ustęp 1 lit. f) RODO).
•    weryfikacja tożsamości użytkownika
•    udzielenie odpowiedzi na prośbę lub zapytanie użytkownika
•    umożliwienie naszemu przedstawicielowi skontaktowanie się z użytkownikiem w celu wykonania umowy lub zamówienia, które otrzymaliśmy.  
•    zapewnienie użytkownikowi dostępu do określonych informacji 

Wyrażenie zgody (art. 6 ustęp 1 lit. a) RODO) i/lub prawnie uzasadniony interes (art. 6 ustęp 1 lit. f) RODO).
•    wysyłanie użytkownikowi informacji marketingowych 
•    analizowanie i lepsze zrozumienie potrzeb biznesowych użytkownika i ulepszenie naszych produktów i usług
•    personalizacja doświadczeń użytkownika
•    kontaktowanie się z użytkownikiem w związku z badaniami satysfakcji klienta lub prośbą o opinię

Wypełnienie obowiązków prawnych (art. 6 ustęp 1 lit. c) RODO) i/lub prawnie uzasadniony interes (art. 6 ustęp 1 lit. f) RODO).
•    wykrywanie i zapobieganie nielegalnej działalności, w tym oszustwom
•    zapewnianie bezpieczeństwa naszych stron internetowych, aplikacji i systemów informatycznych
•    W uzasadnionych przypadkach, gdy jest to niezbędne do egzekwowania naszych warunków, ustanowienia lub zachowania roszczeń prawnych lub obrony, zapobiegania oszustwom lub innym nielegalnym działaniom, w tym atakom na nasze systemy informatyczne

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

O ile nie wskazano inaczej w momencie gromadzenia danych osobowych użytkownika (np. w formularzu wypełnionym przez użytkownika), Yokogawa usuwa lub anonimizuje dane osobowe użytkownika, jeśli zachowanie tych danych osobowych nie jest już konieczne do celów, dla których dane osobowe zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone, lub w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i zobowiązaniami prawnymi firmy w ramach obowiązujących przepisów prawa (np. zobowiązaniami w zakresie przechowywania danych na mocy przepisów podatkowych lub handlowych). Yokogawa może również przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak długo są one potrzebne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH                            

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika jest dla nas ważne. Aby chronić dane osobowe przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, wykorzystaniem lub zmianą oraz przed nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, Yokogawa stosuje i utrzymuje odpowiednie fizyczne, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Obejmuje to również zapewnienie, że zewnętrzni dostawcy usług, którzy uzyskują dostęp do danych osobowych lub przetwarzają je w naszym imieniu, utrzymują takie środki bezpieczeństwa. Prosimy o zabezpieczenie swoich danych osobowych poprzez zachowanie poufności hasła, zmienianie go co jakiś czas oraz ochronę swojego komputera lub telefonu komórkowego przed nieuprawnionym dostępem.

PRZEKAZYWANIE, UDOSTĘPNIANIE LUB UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH     

Yokogawa może przekazywać dane osobowe użytkownika (z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów dotyczących prywatności):
•    swoim spółkom stowarzyszonym,
•    partnerom biznesowym w związku z celami lub naszymi relacjami biznesowymi z użytkownikiem, 
•    partnerom biznesowym, którzy świadczą dla nas usługi IT i przetwarzają dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia takich usług (np. świadczenie usług w chmurze lub usług konserwacji i wsparcia IT),
•    potencjalnym lub faktycznym nabywcom w ramach jakichkolwiek operacji biznesowych mających wpływ na naszą grupę, takich jak fuzje i przejęcia, 
•    organom publicznym w przypadku ujawnienia takich informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i wykonawczymi, oraz
•    osobom trzecim w związku z wypełnianiem obowiązków prawnych lub ustanawianiem, wykonywaniem lub obroną praw lub roszczeń (np. w przypadku postępowań sądowych i arbitrażowych, organom regulacyjnym, organom ścigania i organom rządowym, prawnikom i konsultantom).

W przypadku przekazania danych osobowych użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”), zapewniamy ochronę danych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności. W związku z tym i jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy dotyczące prywatności, podejmujemy następujące środki:
•    udostępniamy dane osobowe użytkownika spółkom stowarzyszonym spoza EOG wyłącznie na podstawie stosownej decyzji w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych lub jeśli firma Yokogawa zawarła umowę o przekazywaniu danych, zawierającą standardowe klauzule umowne UE.
•    Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim spoza EOG tylko na podstawie stosownej decyzji w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych lub jeśli odbiorca (i) zawarł z nami umowę zawierającą standardowe klauzule umowne UE lub (ii) wdrożył w swojej organizacji wiążące reguły korporacyjne. Dodatkowe informacje na temat zabezpieczeń wdrożonych w związku z konkretnymi transferami można uzyskać, kontaktując się z organizacją ds. ochrony prywatności danych w EOG.

PRAWA UŻYTKOWNIKA                            

W przypadku gdy użytkownik znajduje się na terenie EOG lub administrator danych znajduje się na terenie EOG, zastosowanie mają poniższe przepisy:
Jeśli użytkownik wyraził zgodę dotyczącą określonego przetwarzania jego danych osobowych, może wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z naszym punktem kontaktowym ds. ochrony danych EOG (dane kontaktowe znajdują się poniżej).

Należy pamiętać, że poniższe prawa mogą być modyfikowane na mocy obowiązujących przepisów o ochronie prywatności. W zakresie, w jakim RODO ma zastosowanie, użytkownikowi mogą przysługiwać następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas jego danych osobowych: 

(i) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych.
Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych. W ramach takiego wniosku firma Yokogawa udzieli informacji na temat celów przetwarzania danych osobowych, kategorii danych osobowych oraz odbiorców lub kategorii odbiorców, którym ujawniła lub ujawni dane osobowe.
Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, które przetwarzamy. Za dodatkowe kopie możemy pobrać uzasadnioną opłatę opartą na naszych kosztach administracyjnych.

(ii) Prawo do żądania sprostowania
Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych dotyczących użytkownika. W zależności od celu przetwarzania użytkownikowi może przysługiwać prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

(iii) Prawo do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
Użytkownikowi przysługuje prawo do zażądania usunięcia dotyczących go danych osobowych, a firma Yokogawa może być zobowiązana do usunięcia takich danych osobowych.

(iv) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania
Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. W takim przypadku dane osobowe użytkownika zostaną oznaczone i będą przetwarzane przez firmę tylko do określonych celów.

(v) Prawo do żądania przeniesienia danych
Użytkownik może mieć prawo do otrzymania dotyczących go danych osobowych, które dostarczył nam w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także może mieć prawo do przekazania tych danych innemu podmiotowi bez przeszkód ze strony firmy.

(vi) Prawo wniesienia sprzeciwu
Z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika w każdej chwili przysługuje mu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas jego danych osobowych, a firma może być zobowiązana do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Prawo do sprzeciwu może mieć zastosowanie szczególnie wtedy, gdy Yokogawa gromadzi i przetwarza dane osobowe w celach profilowania, aby lepiej zrozumieć interesy użytkownika związane z produktami i usługami Yokogawa. Ponadto użytkownik może sprzeciwić się wykorzystaniu jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Jeśli użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu i skorzystają z tego prawa, jego dane osobowe nie będą już przez nas przetwarzane w celach, których dotyczy sprzeciw. Należy pamiętać, że prawo do sprzeciwu może nie istnieć, jeśli przetwarzanie przez nas danych osobowych użytkownika jest niezbędne do podjęcia kroków przed zawarciem umowy lub do wykonania umowy już zawartej z użytkownikiem. 

(vii) Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych.
Użytkownik może skorzystać z tego prawa w organie nadzorczym, w szczególności w państwie członkowskim EOG, w którym użytkownik ma miejsce zwykłego pobytu, miejsce pracy lub w którym znajduje się miejsce domniemanego naruszenia.

Aby uzyskać więcej informacji kontaktowych, kliknij tutaj 

ORGAN DS. PRYWATNOŚCI DANYCH                            

Z naszym organem ds. prywatności danych w EOG można skontaktować się pod adresem:
Yokogawa Europe B.V.
Adres: Euroweg 2, 3825 HD Amersfoort, Holandia
Uwaga: Organ ds. prywatności danych
E-mail: data.privacy@nl.yokogawa.com.
 


Targi