Privacy Policy

Posledná aktualizácia:  marec 2018

Pravidlá EU pre ochranu osobných údajov


Tieto Pravidlá EÚ pre ochranu osobných údajov (ďalej len „Pravidlá“) sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov týkajúcich sa identifikovaných alebo identifikovateľných fyzických osôb v Európskom hospodárskom priestore (EHP) (ďalej  len „Osobné údaje“) spoločnosťou Yokogawa Europe B.V., Euroweg 2, 3825 HD Amersfoort, Holandsko, ako aj  všetkými ostatnými subjektami spoločnosti Yokogawa vystupujúcich  ako prevádzkovateľ podľa legislatívy EÚ (t.j. subjekty, ktoré rozhodujú o účele a prostriedkoch spracovania údajov). Úplný zoznam týchto spoločností a ich kontaktné údaje nájdete na tomto odkaze (ďalej spoločne len „Yokogawa“). Subjekt Yokogawa zodpovedný za spracovanie závisí na okolnostiach. Mohlo by napríklad ísť o subjekt Yokogawa, s ktorým máte vy  alebo váš zamestnávateľ obchodný a/alebo zmluvný vzťah, alebo subjekt Yokogawa, ktorý zodpovedá za internetovú stránku, ktorú ste navštívil(a). Príslušný prevádzkovateľ bude identifikovaný zakaždým, keď budú vaše Osobné údaje zhromaždené v konkrétnom kontexte.


Yokogawa považuje vaše súkromie za dôležité. Pri spracovávaní vašich Osobných údajov bude Yokogawa preto dodržiavať platné pravidlá týkajúce sa ochrany údajov, vrátane Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov č. 2016/679 („GDPR“) od 25. mája 2018. Aby sme toto dosiahli, prijala Yokogawa interné pravidlá a učinila opatrenia za účelom splnenia platných zákonných požiadaviek a spracovania vašich Osobných údajov s vážnosťou a starostlivosťou, s využitím vhodnej technológie.


1.    Spracovanie vašich Osobných údajov
Yokogawa môže v rámci svojich činností a jednaní s vami zhromažďovať a spracovávať Osobné údaje, ako napr. vaše identifikačné, kontaktné údaje a informácie týkajúce sa vášho správania sa pri surfovaní na internete.


Oznámenia jednotlivých subjektov spoločnosti Yokogawa v ich lokálnom jazyku nájdete na tomto odkaze.


Môžete byť požiadaný(á), aby ste poskytol(a) vaše Osobné údaje kedykoľvek, keď  prídete do styku so spoločnosťou Yokogawa, napríklad keď požiadate o katalógy našich produktov a služieb,  zaregistrujete sa k našim newsletrom či iným našim kanálom, predplatíte alebo objednáte si naše produkty a služby, alebo prístup k našej internetovej stránke.


Yokogawa požaduje tieto Osobné údaje na to, aby mohla vykonávať svoju obchodnú činnosť a plniť svoje zákonné a zmluvné povinnosti, t.j. napr.:

  • propagáciu (vrátane priameho marketingu) našich produktov a služieb;
  • predaj, balenie, dodávku a fakturáciu našich produktov;
  • služby po predaji, údržbu a podporu formou helpdesku; 
  • prevenciu podvodov a iné zákonné požiadavky, ktoré sú na nás kladené; 
  • a zlepšovanie našich internetových stránok a iných online služieb.

Vaše Osobné údaje, ktoré od vás požadujeme, nemusíte poskytnúť, avšak v niektorých prípadoch vám bez spracovania vašich Osobných údajov nebudeme schopní poskytnúť naše produkty alebo služby, alebo odpovedať na vaše prípadné otázky. 


V niektorých prípadoch si Yokogawa môže vyžiadať váš súhlas ku spracovaniu vašich Osobných údajov na účely, ktoré vám budú objasnené; v takomto prípade môžete váš súhlas kedykoľvek zrušiť. Yokogawa môže rovnako spracovávať Osobné údaje na inom právnom základe, ako napr. za účelom plnenia ich zákonných alebo regulačných povinností, za účelom plnenia zmluvy, ktorej ste súčasťou, za účelom ochrany vašich životne dôležitých záujmov alebo záujmov inej fyzickej osoby, alebo pre ich vlastné zákonné záujmy, pokiaľ nie sú prevážené vašimi záujmami alebo základnými právami a slobodami.  


Doba, počas ktorej Yokogawa bude používať a uchovávať vaše Osobné údaje, závisí na druhu spracovávaných Osobných údajov a bude vám oznámená prípad od prípadu. V žiadnom prípade nebudú Osobné údaje uchovávané po dobu dlhšiu ako je nutné ku splneniu konkrétnych účelov a po uplynutí takej doby budú odstránené, pokiaľ nie je  zo zákona povinné Osobné údaje uchovávať dlhšiu dobu.   


2.    Prenos vašich Osobných údajov mimo EHP


Yokogawa môže poskytnúť prístup k vašim Osobným údajom alebo ich poskytnúť:

  • svojim pridruženým spoločnostiam;
  • subdodávateľom a iným poskytovateľom služieb, ktorí sú zúčastnení pri  poskytovaní našich produktov a služieb (vrátane baliacich a dopravných spoločností, finančných inštitúcií a poisťovacích spoločností);
  • verejným orgánom, pokiaľ také poskytnutie vyžadujú príslušné zákony a predpisy;
  • potenciálnym alebo skutočným kupujúcim v rámci akejkoľvek obchodnej  činnosti s dopadom na našu skupinu, ako sú napr. fúzie a akvizície.

Poskytnutie prístupu k Osobným údajom alebo prenos Osobných údajov do krajiny   mimo EHP, ktorá nedisponuje adekvátnou úrovňou ochrany údajov, sú možné len s vaším výslovným súhlasom, alebo na základe inej platnej výnimky z pravidiel pre konkrétny prístup alebo prenos, alebo pokiaľ je nutný systematickejší alebo rozsiahlejší prístup alebo prenos na základe zmluvy obsahujúcej príslušné štandardné zmluvné  doložky EÚ (ďalej len „SZD“) uzatvorenej medzi exportérom a importérom údajov (platné SZD sú k dispozícii na http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm). Kópiu tejto zmluvy môžete získať na žiadosť zaslanú na nižšie uvedenú adresu. Vyhradzujeme si právo zredigovať akékoľvek dôverné a/alebo obchodné informácie v tejto zmluve obsiahnuté skôr, ako vám ju poskytneme.


3.    Vaše práva vo vzťahu k nášmu spracovávaniu vašich Osobných údajov


Máte právo požiadať o prístup k vašim Osobným údajom nami spracovanými a môžete ich nechať opraviť alebo odstrániť, pokiaľ Yokogawa nie je zo zákona nútená ich uchovať. Máte taktiež právo obmedziť naše spracovávanie vašich Osobných údajov,  alebo vzniesť proti takému spracovávaniu námietku v súlade s podmienkami a v rámci medzí stanovených v GDPR. 


Vyššie uvedené práva je možné uplatniť zaslaním žiadosti na adresu data.privacy@nl.yokogawa.com.  


V niektorých prípadoch vám Yokogawa môže pomôcť poskytnutím informácií o tom, ako získať prístup k vašim Osobným údajom a ako ich aktualizovať tak, aby ste túto činnosť mohli realizovať sami. 


Pri odpovedi na vašu žiadosť o uplatnení vyššie uvedených práv vás Yokogawa môže požiadať, aby ste predložil(a) dôkaz o vašej totožnosti. Yokogawa môže odmietnuť žiadosť, ktorá je zjavne nepodložená alebo neprimeraná, hlavne ak ide o ich opakovanie.  


Ak máte obavy ohľadne právnej zhody vašich zákonných práv, pokiaľ ide o ochranu vašich osobných údajov, môžete sa rovnako obrátiť na váš miestny úrad pre ochranu osobných údajov.   


Naša internetová stránka môže obsahovať odkazy na internetové stránky tretích osôb. Yokogawa nezodpovedá za postupy (ohľadne ochrany osobných údajov), alebo  obsah takýchto stránok.


Tieto Pravidlá priebežne aktualizujeme. Dátum poslednej aktualizácie sa nachádza v hornej časti každej stránky a o každej zmene budete informovaní pri vašej ďalšej návšteve našej internetovej stránky.  


 
Hore