Privacy Policy

Zásady ochrany osobných údajov 

Spoločnosť Yokogawa považuje za dôležité chrániť bezpečnosť a dôvernosť vašich osobných údajov. S vašimi osobnými údajmi budeme preto zaobchádzať starostlivo a s pomocou vhodnej techniky, ako aj v súlade s platnými zákonmi v oblasti ochrany osobných údajov, a rovnakým spôsobom ich aj zabezpečíme. 

VENUJTE NIEKOĽKO MINÚT PREČÍTANIU TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV. DOKUMENT OBSAHUJE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O TOM, AKO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME A AKO ZABEZPEČUJEME ICH OCHRANU A BEZPEČNOSŤ.

PREHĽAD                             

Tieto Zásady osobných údajov objasňujú, akým spôsobom a z akého dôvodu zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje. Osobné údaje o vašej osobe, ktoré spracúvame, závisia od kontextu, v akom s nami komunikujete, od vami používaných produktov, služieb a funkcií, od vašej polohy a od platných zákonov v oblasti ochrany osobných údajov. 

1.    Pojmy
-    „Platné zákony v oblasti ochrany osobných údajov“ znamenajú zákony alebo predpisy ohľadne ochrany a zabezpečenia osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na vaše osobné údaje.
-    „GDPR“ znamená všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov č. 2016/679.
-    „Spracovanie“ znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií vykonávaných s osobnými údajmi, či už prostredníctvom automatizovaných prostriedkov alebo nie, ako je napr. zber, zaznamenávanie, organizácia, štruktúrovanie, skladovanie, prispôsobovanie alebo zmena, získavanie, konzultovanie, využívanie, poskytovanie prostredníctvom prenosu alebo šírenia, resp. iné sprístupňovanie, zlučovanie alebo kombinovanie, obmedzovanie prístupu, vymazávanie alebo likvidovanie.
-    „Osobné údaje“ alebo „Osobné informácie“ znamenajú osobné informácie alebo osobné údaje podľa definície Platných zákonov v oblasti ochrany osobných údajov. Vo všeobecnosti ide o informácie, ktoré sa dajú použiť na priamu alebo nepriamu (pomocou iných informácií) identifikáciu vašej osoby. Patria sem informácie, ktoré identifikujú vašu totožnosť, týkajú sa vašej osoby, popisujú ju, môžu s ňou objektívne súvisieť, resp. sa s ňou dajú, či už priamo alebo nepriamo, objektívne spojiť.  K osobným údajom nepatria v rozsahu povolenom Platnými zákonmi v oblasti ochrany osobných údajov informácie, ktoré sú verejne dostupné, deidentifikované alebo agregované.
-    „Yokogawa,“ „nás“, „my“, resp. „náš, naša, naše, naši” znamená [doplniť príslušný subjekt spoločnosti Yokogawa]. 

SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV                

V rámci vašej návštevy našich webových stránok alebo používania našich produktov a/alebo služieb Spracúvame informácie (vrátane Osobných údajov), ktoré o sebe dobrovoľne uvediete alebo ktoré v súvislosti s vašou návštevou našich webových stránok alebo používaním našich produktov a/alebo služieb vygenerujeme v súlade s Platnými zákonmi v oblasti ochrany osobných údajov.

1.    Vaše Osobné údaje môžeme spracúvať na nasledujúce účely

Vaše Osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely: 
•    Overenie vašej totožnosti
•    Zodpovedanie dopytov alebo otázok
•    Aby vás naši zástupcovia mohli kontaktovať v záujme uzatvorenia zmluvy alebo vybavenia prijatej objednávky
•    Aby sme vám mohli poskytnúť prístup ku konkrétnym informáciám 
•    Zasielanie marketingových informácií 
•    Analýza a lepšie pochopenie vašich obchodných potrieb a zlepšovanie našich produktov a služieb
•    Personalizácia vášho zážitku
•    Aby sme vás mohli kontaktovať v kontexte prieskumov spokojnosti zákazníkov alebo v záujme vyžiadania spätnej väzby
•    Zisťovanie nezákonných činností vrátane podvodov a ich prevencia
•    Zabezpečenie našich webových stránok, aplikácií a IT systémov
•    Pri objektívnej potrebe uplatniť naše podmienky, potvrdiť alebo zachovať zákonný nárok alebo obhajobu a predchádzať podvodom alebo iným nezákonným činnostiam vrátane útokov na naše IT systémy.

2.    Kategórie Osobných údajov, ktoré spracúvame

K takýmto kategóriám Osobných údajov môžu patriť: 
•    Vaše pracovné identifikátory a kontaktné údaje, ako je napr. celé meno, pracovná pozícia, pracovná adresa, pracovné telefónne číslo, číslo pracovného mobilného telefónu a pracovná e-mailová adresa;
•    Informácie o vašej odbornej praxi; 
•    Informácie poskytnuté ako súčasť žiadosti o technickú pomoc alebo podporu pri riešení problémov alebo ako súčasť prieskumu, četu, spätnej väzby alebo komentára; 
•    Informácie o vašich interakciách s našimi webovými stránkami a aplikáciami, resp. o inzerátoch a službách, na ktoré ste počas vašej návštevy prešli, a o dátume a čase jednotlivých žiadostí návštevníka; a
•    Informácie o vašom zariadení a identifikátore používateľa, informácie o vašom operačnom systéme a internete a informácie o ďalších činnostiach súvisiacich s elektronickou sieťou.

3.    Spôsob, akým zbierame vaše Osobné údaje

Vaše Osobné údaje zbierame rozličnými spôsobmi, ako napr.: 
•    Osobné údaje, ktoré poskytnete vyplnením formulárov na našich webových stránkach;
•    Informácie, ktoré ste poskytli v rámci žiadosti o podporu, spätnej väzby, prieskumu alebo komentára; 
•    Informácie z vašej online komunikácie prostredníctvom súborov cookies a podobných techník sledovania; 
•    Informácie z komunikácie medzi vami a našou spoločnosťou (ako napríklad e-mailové správy a live čety);
•    Informácie od poskytovateľov údajov v pozícii tretej strany, ktorým ste dali povolenie na zdieľanie vašich údajov (napríklad LinkedIn);
•    Informácie z ostatných transakcií (napríklad z existujúcej zmluvy); a 
•    Informácie z vašich ostatných interakcií s našou spoločnosťou (napríklad elektronické vizitky).

PRÁVNE VÝCHODISKO PRE SPRACÚVANIE ÚDAJOV Z NAŠEJ STRANY                

Právnym východiskom pre spracúvanie vašich Osobných údajov z našej strany je:

Plnenie zmluvy (článok 6, ods. 1, písm. (b) nariadenia GDPR) a/alebo oprávnený záujem (článok 6, ods. 1, písm. (f) nariadenia GDPR)
•    Overenie vašej totožnosti
•    Zodpovedanie dopytov alebo otázok
•    Aby vás naši zástupcovia mohli kontaktovať v záujme plnenia zmluvy alebo vybavenia prijatej objednávky  
•    Aby sme vám mohli poskytnúť prístup ku konkrétnym informáciám 

Súhlas (článok 6, ods. 1, písm. (a) nariadenia GDPR) a/alebo oprávnený záujem (článok 6, ods. 1, písm. (f) nariadenia GDPR)
•    Zasielanie marketingových informácií 
•    Analýza a lepšie pochopenie vašich obchodných potrieb a zlepšovanie našich produktov a služieb
•    Personalizácia vášho zážitku
•    Aby sme vás mohli kontaktovať v kontexte prieskumov spokojnosti zákazníkov alebo v záujme vyžiadania spätnej väzby

Splnenie zákonnej povinnosti (článok 6, ods. 1, písm. (c) nariadenia GDPR) a/alebo oprávnený záujem (článok 6, ods. 1, písm. (f) nariadenia GDPR)
•    Zisťovanie nezákonných činností vrátane podvodov a ich prevencia
•    Zabezpečenie našich webových stránok, aplikácií a IT systémov
•    Pri objektívnej potrebe uplatniť naše podmienky, potvrdiť alebo zachovať zákonný nárok alebo obhajobu a predchádzať podvodom alebo iným nezákonným činnostiam vrátane útokov na naše IT systémy.

LEHOTA UCHOVÁVANIA

Pokiaľ nie je v čase získania vašich Osobných údajov uvedené inak (napr. vo vami vyplnenom formulári), ich vymazanie alebo anonymizáciu vykonáme, keď zanikne potreba ich uchovávania na účely, na ktoré sme ich zhromaždili alebo iným spôsobom spracovali, resp. na účely dodržania platných zákonov a našich zákonných povinností vyplývajúcich z platných zákonov (ako je napr. povinnosť uchovávania údajov podľa zákonov v oblasti daní alebo podnikania). Vaše Osobné údaje môžeme okrem toho uchovávať dovtedy, kým ich potrebujeme na potvrdenie, vymáhanie alebo obhájenie zákonného nároku.

BEZPEČNOSŤ                            

Bezpečnosť vašich Osobných údajov je pre nás dôležitá. V záujme ich ochrany pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, použitím, zmenou, neoprávneným poskytnutím alebo sprístupnením využívame a udržiavame vhodné fyzické, technické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Súčasťou týchto opatrení je aj zabezpečenie toho, aby rovnaké ochranné prvky uplatňovali aj poskytovatelia služieb v pozícii tretej strany, ktorí majú prístup k vašim Osobným údajom, resp. ktorí s nimi manipulujú v našom mene. Pri zabezpečovaní bezpečnosti vašich Osobných údajov pomôžete tým, že budete držať svoje heslo v tajnosti, z času na čas ho zmeníte a budete chrániť svoj počítač či mobil pred neoprávneným prístupom.

PRENOS, ZDIEĽANIE ALEBO POSKYTOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV     

Spoločnosť Yokogawa môže (v súlade s platnými zákonmi v oblasti ochrany osobných údajov)vaše Osobné údaje prenášať:
•    svojim pridruženým spoločnostiam;
•    obchodným partnerom na účely súvisiace s vašou osobou alebo s naším vzájomným obchodným vzťahom; 
•    obchodným partnerom, ktorí nám poskytujú IT služby a ktorí uvedené Osobné údaje spracúvajú iba na účely takýchto služieb (napr. poskytovanie cloudovej služby alebo služieb IT podpory a údržby);
•    perspektívnym alebo existujúcim kupujúcim v rámci našich obchodných činností, ktoré majú vplyv na našu skupinu, ako sú napr. zlúčenia a akvizície; 
•    orgánom štátnej správy, pokiaľ sa takéto poskytnutie vyžaduje v súlade s platnými zákonmi a predpismi; a
•    tretím stranám v súvislosti s plnením zákonných povinností alebo s potvrdením, vymáhaním alebo obhajovaním práv alebo nárokov (napr. pre potreby súdnych a arbitrážnych konaní, regulátorov, orgánov vymáhania práva a štátnych orgánov, advokátov a poradcov).

Ak bude naša spoločnosť vykonávať prenos vašich Osobných údajov mimo Európsky hospodársky priestor (ďalej len „EHP“), zabezpečíme ich ochranu spôsobom konzistentným s Platnými zákonmi v oblasti ochrany osobných údajov. Z tohto dôvodu, ako aj v prípade požiadavky vyplývajúcej z Platných zákonov v oblasti ochrany osobných údajov, vykonáme nasledujúce opatrenia:
•    Vaše Osobné údaje budeme zdieľať s pridruženými spoločnosťami mimo EHP iba na základe platného rozhodnutia o primeranosti, resp. zmluvy o prenose údajov, ktorej súčasťou sú Štandardné zmluvné doložky EÚ.
•    Vaše Osobné údaje budeme zdieľať s tretími stranami mimo EHP iba na základe platného rozhodnutia o primeranosti, resp. pod podmienkou, že príjemca (i) má s našou spoločnosťou uzatvorné Štandardné zmluvné doložky EÚ alebo (ii) má v rámci organizácie vytvorené Záväzné firemné pravidlá. Ďalšie informácie o ochranných prvkoch zavedených v súvislosti s konkrétnymi prenosmi si môžete vyžiadať od Útvaru ochrany osobných údajov v rámci EHP.

VAŠE PRÁVA                            

Ak má vaša spoločnosť alebo prevádzkovateľ údajov sídlo v EHP, platí nasledovné:
Ak ste vyjadrili svoj súhlas ohľadne určitého spracúvania vašich Osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať tak, že budete kontaktovať našu kontaktnú osobu pre ochranu osobných údajov v rámci EHP (kontaktné údaje nájdete nižšie).

Upozorňujeme, že nižšie uvedené práva môžu byť predmetom zmeny podľa Platných zákonov v oblasti ochrany osobných údajov. V rozsahu vyžadovanom nariadením GDPR môžete mať v súvislosti so spracúvaním vašich Osobných údajov z našej strany nasledujúce práva: 

(i)    Právo požadovať prístup k vašim Osobným údajom
Môžete mať právo požadovať prístup k nami spracúvaným Osobným údajom. Na základe takejto žiadosti vám poskytneme informácie o účele spracovania vašich Osobných údajov, o kategóriách dotknutých Osobných údajov a o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým sme vaše Osobné údaje poskytli alebo ktorým ich poskytneme.
Môžete mať právo získať kópiu svojich Osobných údajov spracúvaných našou spoločnosťou. Za ďalšie kópie si môžeme účtovať primeraný poplatok na základe našich administratívnych nákladov.

(ii)    Právo požadovať nápravu
Môžete mať právo požadovať od nás nápravu nepresných Osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. V závislosti od nášho účelu spracovania môžete mať právo na doplnenie neúplných Osobných údajov.

(iii)    Právo požadovať vymazanie (právo na zabudnutie)
Môžete mať právo požadovať od nás vymazanie Osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, pričom nám môže vzniknúť povinnosť takéto Osobné údaje vymazať.

(iv)    Právo požadovať obmedzenie spracovania
Môžete mať právo požadovať od nás obmedzenie spracovania vašich Osobných údajov. V takomto prípade vaše Osobné údaje označíme a budeme ich spracúvať iba na určité účely.

(ii)    Právo požadovať prenosnosť údajov
Môžete mať právo požadovať, aby sme vám vami poskytnuté Osobné údaje poskytli v štruktúrovanom bežne používanom strojovo čitateľnom formáte, a prenášať takéto údaje ďalším subjektom bez toho, že by sme vám v tom bránili.

(vi)    Právo namietať
Z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie môžete mať právo spracovanie vašich Osobných údajov kedykoľvek namietnuť, pričom od našej spoločnosti sa môže vyžadovať, aby ich spracúvanie prerušila. Právo namietať sa môže uplatniť najmä v prípade, keď spoločnosť Yokogawa zhromažďuje a spracúva vaše Osobné údaje na účely profilovania v záujme lepšieho pochopenia vášho obchodného záujmu o produkty a služby spoločnosti Yokogawa. Okrem toho môžete namietnuť používanie vašich Osobných údajov na účely priameho marketingu. Ak máte právo namietať a toto svoje právo uplatníte, naša spoločnosť viac nebude spracúvať vaše Osobné údaje na namietnutý účel. Upozorňujeme, že právo namietať nemusí vzniknúť, ak je spracovanie vašich Osobných údajov nutné na vykonanie krokov pred uzatvorením zmluvy alebo na plnenie už uzatvorenej zmluvy s vašou osobou. 

(vii)    Právo vzniesť sťažnosť u príslušného dozorného orgánu pre ochranu údajov
Toto právo môžete uplatniť u dozorného orgánu najmä v členskom štáte EHP, v ktorom máte trvalý pobyt alebo pracovisko, resp. v ktorom došlo k údajnému porušeniu.

Ďalšie kontaktné údaje získate kliknutím sem 

ÚTVAR OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV                            

Náš Útvar ochrany osobných údajov pre EHP môžete kontaktovať na adrese:
Yokogawa Europe B.V.
Adresa: Euroweg 2, 3825 HD Amersfoort, Holandsko
Adresát: Útvar ochrany osobných údajov
E-mail: data.privacy@nl.yokogawa.com.
 


Hore