General Conditions of Sale

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN YOKOGAWA BELGIUM N.V./S.A., MET MAATSCHAPPELIJKE ZETEL GEVESTIGD TE IKAROSLAAN 6 - 1930 ZAVENTEM - BELGIË,(HIERNA “YOKOGAWA” GENOEMD)


Onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna “AV” genoemd) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, prijsoffertes, overeenkomsten en orders voor de verkoop van producten, die ten behoeve hiervan mede het verlenen van softwarelicenties omvat, en de verlening van diensten door Yokogawa aan haar Klanten.

Alle bepalingen van de algemene aankoop- en/of verkoopvoorwaarden van de Klant of wijzigingen door de Klant aangebracht aan deze AV worden hierbij uitdrukkelijk geweigerd. Dergelijke toevoegingen of wijzigingen aan- en afwijkingen van deze AV zullen schriftelijk overeengekomen dienen te worden.

1. BEGRIPSBEPALINGEN

Diensten: alle activiteiten uitgevoerd door Yokogawa of onder de leiding van Yokogawa voor de Klant, zoals uiteengezet in de prijsofferte, niet bestaande uit de levering van producten.
Functional Design Specification (functionele ontwerpspecificatie) of FDS: de functionele specificaties opgesteld door Yokogawa op basis van door de Klant aangeleverde data.
Hardware: alle machines en installaties en randapparatuur waarmee data verwerkt of opgeslagen wordt op data carriers, samen met onderdelen ervan.
ICC - Incoterms: de laatst geldende versie van regels van de Internationale Kamer voor Koophandel (International Chamber of Commerce, “ICC”) voor de interpretatie van handels- en leveringsvoorwaarden.
Klant: de juridische entiteit die een Order plaatst bij Yokogawa.
Leveringsdatum: de datum waarop Yokogawa de producten zal leveren en/of de diensten heeft uitgevoerd en verleend.
Meer-/Minderwerk Order: een schriftelijk document uitgegeven door de Klant en schriftelijk aanvaard door Yokogawa voor de aanpassing van een bestaande Order.
Order: schriftelijke order uitgegeven door de Klant voor de aankoop van producten/ diensten, zoals schriftelijk aanvaard door Yokogawa. Wat Software betreft, betekent “aankoop” het verwerven van een licentie om de desbetreffende Software te gebruiken en betekent "Klant" in dat geval "licentienemer".
Partij of Partijen: Yokogawa en/of de Klant afzonderlijk of gezamenlijk, afhankelijk van het geval.
Producten: alle hardware, software en documentatie, test- en meetapparatuur, analysetoestellen, debiet-, druk- of temperatuurmeters, recorders, zenders, sensoren of alle andere goederen die vermeld staan in de prijsofferte, niet bestaande uit diensten.
Producten van Derden: Niet-Yokogawa producten die geleverd worden op de bedrijfsterreinen van Yokogawa ten behoeve van a) doorverkoop b) integratie met de Producten of c) het testen van de Producten.
Prijsofferte: het aanbod, het voorstel of de prijsofferte (ongeacht de benaming) waaronder reikwijdte, specificaties, functionele vereisten, hoeveelheid, bijlage, voorwaarden, tekeningen en alle aanverwante documenten die eraan bevestigd zijn of waarnaar daarin wordt verwezen, uitgegeven door Yokogawa voor de verkoop van producten/diensten.
Site Work: diensten die verleend moeten worden door Yokogawa of onder de leiding van Yokogawa die niet uitgevoerd worden op de bedrijfsterreinen van Yokogawa.
Software: machine readable object code, waaronder uitvoeringsprogramma’s, firmware en/of door Yokogawa aangeleverde databases, documentatie voor de gebruiker in schriftelijke of elektronische object code-vorm, vastgelegd op forms, tapes, magneetbanden, disks en alle andere media waarop data werd of wordt opgenomen, waaronder vernieuwde delen (updates) van zulke Software, nieuwe versies en/of aanpassingen.

2. PRIJSOFFERTE EN ORDER

Elke door Yokogawa uitgegeven prijsofferte en de daarin vermelde prijs zal geldig blijven voor een maximumtermijn van zestig (60) dagen te rekenen vanaf de datum van de Prijsofferte. Technische specificaties, afmetingen, ontwerpen, tekeningen, illustraties, catalogi, gebruiksstatistieken, gewichten enz. die door Yokogawa gebruikt worden in een Prijsofferte, worden door Yokogawa opgesteld naar haar beste vermogen, maar zijn niet bindend jegens Yokogawa, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Het staat Yokogawa vrij (naar eigen goeddunken) de Orders van de Klant te aanvaarden of te weigeren.

3. LEVERING EN PRIJS

De prijzen voor levering van de Producten worden berekend op basis van levering ex Yokogawa vestiging / productie-/distributie locatie, welke voor leveringen binnen de EEA “Ex-Works” zijn en voor leveringen buiten de EEA geldt de leveringsconditie “FCA” volgens de ICC - Incoterms. De prijzen voor Producten en Diensten worden berekend door toepassing van de op dat ogenblik geldende tarieven in de Prijslijst van Yokogawa. Alle prijzen en tarieven voor Producten en Diensten zijn exclusief BTW, alsook exclusief alle andere kosten zoals transport, verpakking, logement, reiskosten, installatie, invoerrechten en andere taksen, heffingen en kosten.

De Leveringsdatum is slechts indicatief en in geval van een laattijdige levering zal Yokogawa de klant zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen van de redenen van de vertraging. De vermoedelijke leveringsdatum wordt berekend vanaf de aanvaarding van de Order van de klant door Yokogawa of, indien werd overeengekomen dat de Klant een voorschot zal betalen, een vooruitbetaling zal doen en/of een borg zal betalen, vanaf de datum waarop Yokogawa de desbetreffende betaling van de Klant heeft ontvangen. De Leveringsdatum kan verschoven worden indien de Klant Meer-/Minderwerk Orders indient.

4. BETALING

De Klant dient te betalen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. De betalingen moeten zonder enige aftrek of verrekening gedaan worden op een door Yokogawa vermelde bank- of girorekening. Alle bankkosten zijn voor rekening van de Klant.

Indien de Klant zijn betalingsverplichtingen niet stipt of volledig nakomt, zal de Klant in gebreke zijn zonder dat enige verdere kennisgeving vereist is. In zulk geval zal de Klant Yokogawa, met ingang vanaf de vervaldatum, rente verschuldigd zijn ter waarde van het mindere van 1% of het maximum bij wet toegelaten bedrag. Het voorgaande zal gelden ongeacht het recht van Yokogawa om, in geval van te late betaling door de Klant, de verdere uitvoering van de Order op te schorten of, in de mate dat de Order nog niet is uitgevoerd, deze te beëindigen middens een schriftelijke kennisgeving, onverminderd het recht van Yokogawa om in zulk geval volledige vergoeding voor eventuele geleden schade te eisen.

5. VERPAKKING

De verpakking van de Producten zal in overeenstemming zijn met de standaardprocedures van Yokogawa.

6. FUNCTIONAL DESIGN SPECIFICATION (FDS)

Levering van de FDS zal geacht worden te hebben plaatsgevonden op het moment dat de FDS aan de Klant verstrekt is. De inhoud van de FDS zal uitsluitend van toepassing zijn op de Producten en/of Diensten. De FDS zal binnen de overeengekomen termijn schriftelijk goedgekeurd worden door de Klant. Vanaf de datum waarop de FDS is goedgekeurd, kan de Klant geen rechten meer ontlenen aan de data zoals die eerder door de Klant verstrekt werd.

7. TESTEN VOOR AANVAARDING

Factory Acceptance Test (“FAT”) betekent het testen van de Producten en/of Diensten volgens de standaard testprocedures van Yokogawa op basis van de door de Klant goedgekeurde FDS . De FAT wordt uitgevoerd op de bedrijfsterreinen van Yokogawa en door de Klant in persoon bijgewoond om te controleren of de levering voldoet aan de contractuele vereisten en de FDS. Indien de Klant, ondanks een voorafgaande uitnodiging en/of bevestiging, niet aanwezig is geweest bij de FAT, wordt de FAT toch geacht te hebben plaatsgevonden in aanwezigheid van de Klant. De voltooiing van de FAT zal leiden tot de vrijgave van de Klant voor verzending, op voorwaarde dat alle uitstaande facturen door de Klant zijn betaald.

Site Acceptance Test (“SAT”) is de test op de Klant’s site om te controleren of het(de) Product(en) niet beschadigd is(zijn) geraakt tijdens de verzending en installatie van de levering op de site van de Klant.

8. SITE WORK

Met betrekking tot door Yokogawa uit te voeren Site Work, zal de Klant zorgdragen voor het volgende:
- Site Work kan begonnen worden en ongehinderd en onbelemmerd voortgezet worden vanaf het moment van aankomst van personeel van Yokogawa.
- Site Work kan uitgevoerd worden tijdens en buiten normale werkuren.
- De arbeidsomstandigheden nodig voor een goede uitvoering van het Site Work zijn aanwezig.
- De verplichte officiële vergunningen zijn verkregen.
- Strikte opvolging van alle redelijke aanwijzingen door Yokogawa om de goede uitvoering van de Order te verzekeren.
- Beschikbaarheid van volledig operationele technische, ruimtelijke en communicatiefaciliteiten die nodig zijn om alle te leveren Producten te laten functioneren. Dit omvat, doch is niet beperkt tot goede toegangswegen, transportvoorzieningen, adequate funderingen, hulpgereedschap en apparatuur, stroom, water, licht, ruimten met degelijke airconditioning voor de Producten, de aanwezigheid van minstens één kundig geschoolde werknemer, alsook alle overige hulpmiddelen en apparatuur.
- Beschikbaarheid op de site van de Klant van geschikte en veilige ruimten voor de opslag van Producten, materialen en werktuigen van Yokogawa voor het uitvoeren van het Site Work, alsmede een telefoon voor communicatie buiten de site van de Klant. De Klant is aansprakelijk voor alle schade aan en verlies van Producten, materialen, werktuigen en instrumenten, ongeacht de oorzaak, tijdens de opslag op de site van de Klant.
- Geschikte en veilige verblijfmogelijkheden voor personeel van Yokogawa in de onmiddellijke omgeving van het Site Work.
- Fysieke veiligheid van het personeel van Yokogawa; het Gezondheid- en Veiligheidsprogramma van de Klant (inclusief evacuatie- en noodplannen) zal van toepassing zijn op het personeel van Yokogawa. De Klant zal volledig aansprakelijk zijn voor schade en verlies voortvloeiend uit het overlijden van of letsel aan personeel van Yokogawa ten gevolge van het niet-nakomen van deze verplichting door de Klant.
- Het aanvragen en verkrijgen van alle nodige Site Work- vergunningen en licenties zoals vereist voor personeel van Yokogawa, alsmede de voorafgaande kennisgeving aan Yokogawa van alle relevante voorschriften en procedures daaromtrent.
- Maaltijdvoorzieningen zijn beschikbaar.
- De in dit artikel beschreven faciliteiten en diensten van de Klant staan gratis ter beschikking van Yokogawa.

9. MEER-/MINDERWERK ORDERS

In geval van aanpassingen (meer-/minder werk) die een Order beïnvloeden of kunnen beïnvloeden, zullen Partijen elkaar schriftelijk informeren. Bij ontvangst (of het versturen) door Yokogawa van zulke kennisgeving zal Yokogawa de Klant schriftelijk op de hoogte brengen: (i) van het feit of zulke afwijkingen aanvaardbaar zijn, (ii) van de (eventuele) invloed op de prijs en/of het schema en (iii) van alle andere (eventuele) commerciële of technische gevolgen of voorwaarden. Pas bij ontvangst van de schriftelijke bevestiging van de Klant van aanvaarding van de door Yokogawa medegedeelde/voorgestelde gevolgen en voorwaarden en mits vervulling door de Klant van alle resulterende verplichtingen (indien van toepassing), zoals voorschotten, wijzigingen van betaalvehikels of het indienen van extra informatie, zal Yokogawa bovenvermelde afwijkingen opnemen en verwerken na ondertekening door beide Partijen van de desbetreffende Meer-/Minderwerk Order. In geval dergelijke afwijkingen tot tijdverlies en/of extra kosten leiden, is Yokogawa gerechtigd de leveringstermijn te verlengen en/of heeft recht op een vergoeding van de extra kosten, zelfs indien de afwijkingen achteraf door de Klant geannuleerd worden.

10. EIGENDOMSRECHT EN RISICO

Het eigendomsrecht op de Producten/het resultaat van de Diensten is voorbehouden en zal overgaan op de Klant bij volledige betaling door de Klant. Het risico van de Producten/het resultaat van de Diensten zal overgaan op de Klant bij levering.

11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Yokogawa blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten verbonden met de Producten en de resultaten van Diensten, waaronder uitvindingen, modellen, ontwerpen, schema’s, tekeningen, illustraties, catalogi, handleidingen en alle andere documentatie enz. die erin zijn opgenomen, zoals ze aan de Klant verstrekt werden. De Klant zal het bovenvermelde niet geheel of gedeeltelijk kopiëren, reproduceren of in omloop brengen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Yokogawa. Niets in deze AV of een Order of Prijsofferte beoogt of zal leiden tot de toekenning of overdracht aan de Klant van rechten verbonden met – eigendom zijnde van Yokogawa, haar filialen of haar of hun leveranciers – de Software, methoden, knowhow of andere intellectuele eigendom, ongeacht of zulke intellectuele eigendom gecreëerd, gebruikt of aanvankelijk gereduceerd werd om gehanteerd te worden in tastbare of niet-tastbare vorm in de loop van de uitvoering van de Diensten, hetzij alleen door Yokogawa of samen met de Klant.

12. CLAIMS BETREFFENDE SCHENDING

Yokogawa zal de Klant vrijwaren van en tegen alle claims van derden met betrekking tot een schending van een intellectueel eigendomsrecht die worden ingediend tegen de Klant en die (beweerdelijk) voortvloeien uit het gebruik door de Klant van de Producten/het resultaat van de Diensten, met dien verstande dat:
a) De Klant Yokogawa onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengt van zulke claims,
b) De Klant Yokogawa alle bijstand verleent waar redelijkerwijze om gevraagd kan worden in verband met de verdediging of de schikking van de claims,
c) Yokogawa het exclusieve recht heeft om de verdediging en schikking van zulke claims te controleren.

Indien de Klant krachtens een definitieve rechterlijke uitspraak niet verder gebruik mag maken van het Product/het resultaat van de Diensten of een deel ervan op grond van een (vermeende) schending, zal Yokogawa op eigen kosten en naar eigen keuze:
(i) ofwel het Product/het resultaat van de Diensten of het schendende deel ervan wijzigen of vervangen zodat het niet-schendend wordt, zonder de functionaliteit ervan negatief te beïnvloeden,
(ii) ofwel voor de Klant het recht verkrijgen om het Product/het resultaat van de Diensten verder te blijven gebruiken,
(iii) indien de voorgaande alternatieven niet beschikbaar of (uitsluitend naar goeddunken van Yokogawa) niet economisch redelijk zijn, zal Yokogawa het Product/het resultaat van de Diensten terugnemen en de Klant crediteren voor een bedrag dat overeenstemt met de waarde van het Product/het resultaat van de Diensten, rekening houdend met de vermindering in de Order-waarde van het desbetreffende Product/het resultaat van de Diensten afgeschreven over een periode van vier (4) jaar vanaf de datum van aanschaf.

Yokogawa zal niet aansprakelijk zijn indien de schending van een intellectueel eigendomsrecht of een claim in verband daarmee voortvloeit uit of gebaseerd is op het gebruik van het Product/het resultaat van de Diensten in combinatie met niet door Yokogawa geleverde producten of indien het Product/het resultaat van de Diensten gewijzigd werd door de Klant zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Yokogawa.

De Klant zal Yokogawa volledig vrijwaren tegen alle verliezen die Yokogawa lijdt in het kader van de verlening van Diensten die een schending inhouden van een intellectueel eigendomsrecht van derden indien zulke schending voortvloeit uit de aanwijzingen van de Klant en/of het gebruik door Yokogawa van ontwerpen, specificaties enz. van de Klant.

Bovenstaand vormt het geheel der rechten van de Klant en de maximale aansprakelijkheid van Yokogawa met betrekking tot een (vermeende) schending van een intellectueel eigendomsrecht van een derde voortvloeiend uit het gebruik door de Klant van het Product/het resultaat van de Diensten.

13. SOFTWARE LICENTIE-VOORWAARDEN

Yokogawa verklaart naar beste eer en geweten gerechtigd te zijn om Software in licentie te geven en aan te passen zoals nodig is voor de goede uitvoering van de desbetreffende Order. De eigendom van en alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de Software zal/zullen te allen tijde in handen blijven van Yokogawa of diens licentiegever. De Yokogawa Software wordt ter beschikking gesteld van de Klant onder de volgende licentievoorwaarden:
- Yokogawa verleent de Klant een eeuwigdurende, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Software te gebruiken;
- De Software wordt ter beschikking gesteld van de Klant op een “as-is”-basis en op voorwaarde dat ze uitsluitend gebruikt wordt op de Hardware waarop ze oorspronkelijk geïnstalleerd werd;
- De Klant zal zich onthouden van: (i) het vervreemden of het in pand geven van de Software of het door derden laten gebruiken ervan, (ii) het de-compileren van, het demonteren van of het toepassen van reverse-engineering op de Software, of het op enige andere wijze proberen af te leiden van Product source code van de object code, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door de toepasselijk wet, (iii) het ontwikkelen of het laten ontwikkelen van afgeleide software of andere computerprogramma’s die gebaseerd zijn op de Software.
- De Klant zal het recht hebben om één (1) back-up-kopie van de Software te maken en bij te houden met als doel het oorspronkelijke exemplaar te vervangen in geval van onvrijwillig(e) verlies of beschadiging van de Software.
Software van Derden wordt ter beschikking gesteld aan de Klant onder toepassing van de geldende licentie-voorwaarden die de desbetreffende Software leverancier gebruikt.

14. GARANTIE

De producten zijn gedekt door een garantie tegen gebreken in materiaal en uitvoering voor een periode van twaalf (12) maanden vanaf de Leveringsdatum. Yokogawa aanvaardt geen garantieverplichtingen voor verbruiksartikelen en in geval van (i) verkeerde hantering, opslag of verkeerd gebruik; (ii) poging tot vernieuwing, herstelling, ijking of vervanging van onderdelen door een andere derde dan deze erkend middels voorafgaande schriftelijke goedkeuring door; (iii) normale slijtage; of (iv) andere oorzaken van gebreken die niet enkel en alleen aan Yokogawa zijn toe te schrijven.

Indien Producten van Derden geleverd worden, zijn de garantievoorwaarden van de leverancier van zulke producten van toepassing.

Met inachtneming van de overige bepalingen in deze, zullen Producten waarvan wordt vastgesteld dat ze defect zijn, uitsluitend naar goeddunken van Yokogawa hetzij hersteld, danwel vervangen worden op haar bedrijfsterreinen, waarbij de transportkosten vooraf betaald worden door de Klant. Het verwijderen van het defecte onderdeel, het opnieuw installeren van het herstelde/vervangen onderdeel en het opnieuw in gebruik stellen is de verantwoordelijkheid van de Klant. Alle garantieclaims zullen schriftelijk ingediend worden binnen de hierboven vermelde garantietermijn en zullen behandeld worden tijdens de normale werkuren van Yokogawa. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om het defecte onderdeel schoon en vrij van stoffen die de gezondheid kunnen schaden, aan Yokogawa te bezorgen.

Op verzoek van de Klant en bij akkoord van Yokogawa, kan Yokogawa op kosten van de Klant tijdens de normale werkuren van Yokogawa haar onderhoudsingenieur(s) ter plaatse sturen om het defect te herstellen en/of de oorzaak ervan te achterhalen.

Met betrekking tot de verlening van Diensten is de garantie gelimiteerd tot Yokogawa’s inspanningsverplichting dat het in dienst genomen personeel de diensten zal uitvoeren met inachtneming van de toewijding, de kennis en het vakmanschap dat standaard is in de industrie.

DEZE GARANTIE VERVANGT ALLE ANDERE AANSPRAKELIJKHEDEN OF GARANTIES NAMENS YOKOGAWA, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN EN VAN DE HAND GEWEZEN. Het voorgaande vormt de exclusieve remedie voor een eventuele schending door Yokogawa van haar garanties.

15. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De totale aansprakelijkheid van Yokogawa jegens de Klant zal beperkt zijn tot de vergoeding die de Klant betaald heeft of moet betalen voor de uitvoering van de individuele Order, in verband waarmee de schade zich heeft voorgedaan. Voorts zal Yokogawa enkel aansprakelijk zijn indien zulks een direct of uitsluitend gevolg is van onachtzaamheid vanwege Yokogawa. Claims moeten schriftelijk bij Yokogawa ingediend worden binnen de twee (2) werkdagen nadat zich een bepaald schadegeval heeft voorgedaan.

De Klant is als enige verantwoordelijk voor de bescherming van zijn elektronische data en informatie, middels installatie van de meest recente computer-virusdetectie programmatuur en het tijdig maken van back-ups. Yokogawa zal geenszins aansprakelijk zijn voor schade in verband met het verlies of de beschadiging van elektrische data en informatie of voor het herstellen ervan.

Beide Partijen zijn in geen geval aansprakelijk voor bijzondere schade, indirecte schade of gevolgschade geleden door de andere Partij, waaronder doch niet beperkt tot winstderving, bedrijfsschade, productie-onderbreking, verlies van goodwill, verlies van inkomsten en/of verlies van bedrijfsinformatie en ongeacht of zulke schade het gevolg is van een onrechtmatige daad, contractbreuk, niet nakomen van de garantie-verplichtingen of een andere juridische fout.

16. BEËINDIGING

In geval Yokogawa gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de Klant een verplichting, voortvloeiend uit de Order of een daarmee verband houdende overeenkomst, niet zal nakomen zonder afdoende zekerheid te bieden; of in geval de Klant (i) een uit de Order voortvloeiende verplichting niet nakomt die, bij schriftelijke kennisgeving door Yokogawa, gedurende dertig (30) daaropvolgende kalenderdagen niet vervuld blijft; (ii) het onderwerp wordt van verandering van controle of eigendom; (iii) zijn handelsactiviteiten beëindigt of opschort, insolvabel wordt, schriftelijk toegeeft dat hij in de onmogelijkheid verkeert om zijn schulden te voldoen op de vervaldag, een overdracht doet ten gunste van schuldeisers, het voorwerp wordt van de directe controle van een bewindvoerder, curator of gelijkaardige autoriteit of het voorwerp wordt van een faillissement- of insolvabiliteitsprocedure, is Yokogawa gerechtigd, onmiddellijk en zonder waarschuwing of ingebrekestelling en zonder aansprakelijkheid of onverminderd andere middelen en/of rechten die Yokogawa mogelijk heeft, ofwel de onmiddellijke vervulling van de verplichtingen van de Klant te eisen, ofwel de Order te annuleren, de Producten in bezit te nemen en/of eventuele verschuldigde bedragen van de Klant terug te krijgen.

17. OVERMACHT

Partijen zijn niet verantwoordelijk voor een vertraging of tekortkoming in de nakoming van hun verplichtingen uit een Order, indien zulks te wijten is aan Overmacht. Overmacht in de zin van dit artikel zal betekenen: een vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen die rechtstreeks en enkel te wijten zijn aan gebeurtenissen die dwingend, onvoorzienbaar en onvermijdbaar zijn en buiten de controle van de inroepende Partij vallen en niet te wijten zijn aan een fout of onachtzaamheid harentwege.

Overmacht kan omvatten, doch is niet beperkt tot de volgende gebeurtenissen of omstandigheden:
- oorlog, vijandigheden, invasie, handelingen van vreemde mogendheden;
- rebellie, terrorisme, revolutie, opstand, militaire macht of overweldiging, burgeroorlog;
- oproer, onrust, wanorde, staking of lockout door andere personen dan het personeel van de inroepende Partij;
- munitie, explosieven, ioniserende straling of radioactieve besmetting, behalve indien toe te schrijven aan het gebruik door Yokogawa of de Klant van zulke munitie, explosieven, straling of radioactief materiaal;
- natuurrampen zoals overstromingen, aardbevingen, orkanen, tyfoons of vulkanische activiteit.

In geval van één van bovenvermelde gebeurtenissen zullen Partijen de andere Partij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van zulke vertraging of tekortkoming en indien een geval van Overmacht langer dan zestig (60) dagen duurt, hebben Partijen het recht de Order te beëindigen zonder enige aansprakelijkheid. In geval van beëindiging van de Order zullen goederen die aan de Klant toebehoren en in het bezit zijn van Yokogawa teruggegeven worden of op kosten en voor risico van de Klant onder zich gehouden worden vanaf de datum van beëindiging van de Order.

Indien Yokogawa haar verplichtingen al gedeeltelijk is nagekomen op het moment dat een geval van Overmacht zich voordoet of indien Yokogawa haar verplichtingen slechts gedeeltelijk kan nakomen, heeft Yokogawa het recht om het reeds uitgevoerde en/of uit te voeren deel te factureren en zal de Klant dit moeten betalen.

18. GEHEIMHOUDING

Beide Partijen zullen alle vertrouwelijke en gevoelige informatie van de andere Partij waarvan ze in de loop van de uitvoering van een Order weet krijgt, strikt vertrouwelijk houden en Partijen zullen passende maatregelen nemen om te verzekeren dat hun personeel en ander ingeschakeld personeel zich ook aan deze geheimhoudingsverplichting houdt. Deze geheimhoudingsverplichting zal niet van toepassing zijn op informatie (i) die de bestemmeling reeds bekend is of publiekelijk beschikbaar is op het moment dat ze wordt meegedeeld, (ii) die op wettige wijze door een derde aan de bestemmeling wordt meegedeeld zonder een geheimhoudingsverplichting, (iii) die publiekelijk beschikbaar wordt na mededeling ervan zonder enige fout vanwege de bestemmeling, (iv) waarvan de bestemmeling kan bewijzen dat ze onafhankelijk werd ontwikkeld door de bestemmeling zonder zich te baseren op of te verwijzen naar de informatie van de mededelende partij, of (v) die verplicht bij wet of een openbaar bevel moet meegedeeld worden.

19. EXPORTBEPERKINGEN

Beide Partijen komen overeen om in de loop van de vervulling van hun desbetreffende plichten hieronder alle toepasselijke wetten en voorschriften na te leven. Meer in het bijzonder zullen Partijen voldoen aan de exportadministratie en de vigerende wetten en voorschriften van de Europese Unie en van alle landen die relevant zijn voor de hieronder overwogen samenwerking, inclusief die van Japan.

De Klant zal geen van de Producten bewust gebruiken of exporteren indien:
a) de Producten gebruikt zullen worden voor de bouw, exploitatie of installatie in nucleaire technologiefabrieken, of;
b) de Producten gebruikt zullen worden voor de bouw of exploitatie van een fabriek voor onderzoek naar, de productie, het gebruik, de opslag of het onderhoud van wapentuig of munitie overeenkomstig EU-Richtlijn 1232/2011 (of diens logische opvolger), waaronder, doch niet beperkt tot, chemische wapens, biologische wapens of raketten daarvan, of;
c) het land van eindbestemming één der landen is waarop exportvoorschriften van de VN, de EU of Japan, of de bepalingen aangaande exportnaleving van Yokogawa van toepassing zijn;

De Klant zal alle redelijke inspanningen doen om alle informatie te verzamelen die nodig is om bovenstaande na te leven. In alle relevante gevallen zal de Klant Yokogawa om de gepaste goedkeuring vragen en een exportvergunning aanvragen bij de bevoegde overheden en Yokogawa. Mocht een dergelijke goedkeuring en exportvergunning niet toegekend worden, zal de Klant zich onthouden van bedoeld gebruik of bedoelde export.

20. AFSTAND EN ONDERAANNEMING

Partijen zullen deze AV of een Order of een deel ervan of een aandeel of belang erin op geen enkele wijze en in geen enkele mate afstaan of overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. Zulke toestemming mag niet geweigerd worden op onredelijke gronden.

Yokogawa mag haar verplichtingen voortvloeiend uit een Order geheel of gedeeltelijk in onderaanneming geven, met dien verstande dat Yokogawa volledig aansprakelijk en verantwoordelijk blijft voor de handelingen van de onderaannemer en naleving van de bepalingen en clausules van deze AV en de desbetreffende Order.

21. WEEE

Alle rechten en/of kosten voor het ontmantelen, vervoeren, behandelen, terugwinnen, recycleren en verwijderen van producten volgens Richtlijn 2012/19/EU betreffende "Waste of Electrical and Electronic Equipment” (WEEE) zijn voor rekening van de Klant. In landen waar Yokogawa deelneemt aan afvalophaalregelingen zal de Klant WEEE-verklaarde producten leveren aan een “waste treatment facility” (WTF) (afvalverwerkingsinstallatie) die ontwikkeld is door Yokogawa voor de verwerking en verwijdering conform het WTF- protocol. Een WEEE-verklaard Product zal niet opnieuw gebruikt of opnieuw op de markt gebracht worden zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Yokogawa. De Klant zal Yokogawa vrijwaren voor en tegen alle boetes, straffen, schade en/of claims voortvloeiend uit of in verband met het niet-nakomen door de Klant van zijn verplichtingen krachtens dit artikel.

22. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING

Deze AV zijn onderhevig aan en worden geïnterpreteerd volgens de wetten van het land waar Yokogawa haar maatschappelijke zetel heeft. De toepasselijkheid van het VN-Verdrag inzake Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen (Het Weens Koopverdrag, of de “United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Products – CISG”) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Order en/of deze AV zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in het land waar Yokogawa haar maatschappelijke zetel heeft.

Klik hier om PDF te downloaden


Top