ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว(Privacy notice)

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้  (“ประกาศ”)  มีผลบังคับต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  (“ข้อมูลส่วนบุคคล”)  ที่ยื่นผ่านเว็บไซต์นี้โดย บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด  (“โยโกกาวา” หรือ “เรา”)  ตั้งอยู่ที่ 799 ถนน พระราม 9 บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

1. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

    โยโกกาวาอาจจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หมายเลขประจำตัวและรายละเอียดการติดต่อของท่าน ซึ่งท่านได้กรอกหรือโยโกกาวาได้รับผ่านคุ้กกี้ และโยโกกาวาอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้ไว้ในอดีต (เช่น นามบัตรของท่าน) หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มอบให้แก่เราในภายหลัง
    เว็บไซต์นี้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ซึ่งติดตามกิจกรรมของท่านภายในเว็บไซต์ที่ควบคุมโดยโยโกกาวาเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ท่านสามารถยกเลิกเครื่องมือดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านในกรณีที่บราวเซอร์ปัจจุบันของท่านอนุญาตให้เราติดตามดังกล่าว
    โยโกกาวาจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของท่านที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของโยโกกาวา ตามปฏิสัมพันธ์ที่ท่านมีต่อโยโกกาวา และตามกิจกรรมของท่านบนเว็บไซต์นี้ เช่น ความถี่ในการดาวน์โหลดเนื้อหา และการเข้าถึง
    โยโกกาวาจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อประกอบกิจกรรมทางธุรกิจของเราและปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายและทางสัญญา และการดำเนินการดังต่อไปนี้เป็นการเฉพาะสำหรับเว็บไซต์

  • การทำให้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น
  • ตอบข้อสงสัยของท่าน
  • วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ป้องกันการทุจริตและข้อกำหนดอื่นๆ ทางกฎหมายที่ถูกกำหนดสำหรับเรา และ
  • การปรับปรุงเว็บไซต์และบริการอื่นๆ ของเรา

    ท่านไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลที่เราร้องขอจากท่าน แต่เราจะไม่สามารถตอบข้อสงสัยใดๆ ของท่านโดยปราศจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
    โยโกกาวาอาจขอความยินยอมจากท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ของการตลาดทางตรง ซึ่งในกรณีดังกล่าว ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมของท่านโดยส่งอีเมล์ไปที่ demand-gdpr@cs.jp.yokokawa.com ในเว็บไซต์นี้ หากท่านเลือกให้โยโกกาวาแจ้งให้ท่าน ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรานอกเหนือจากการประมวลผลข้อมูลข้างต้น โยโกกาวาอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจัดหารายการดังต่อไปนี้

  • บริการสมัครรับอีเมล์ เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของโยโกกาวา และ
  • ข้อเสนออื่นๆ ที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับท่านผ่านรายละเอียดการติดต่อที่ท่านได้แจ้งต่อเรา

    เพื่อวัตถุประสงค์ของการตลาดทางตรง โยโกกาวาจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของท่านต่อผลิตภัณฑ์และบริการของโยโกกาวาตามกิจกรรมของท่านบนเว็บไซต์ที่ควบคุมโดยโยโกกาวา เช่น ความถี่ในการดาวน์โหลดเนื้อหาหรือการเข้าเว็บไซต์ของเรา
    โยโกกาวาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความสนใจหรือความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ โยโกกาวาอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามมูลเหตุทางกฎหมายอื่นๆ เช่น เพื่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ที่สำคัญของท่านหรือบุคคลอื่นใด หรือเพื่อสิทธิประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของตนเว้นแต่สิทธิประโยชน์หรือสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานของท่านมีความสำคัญมากกว่า
    เมื่อโยโกกาวาประมวลผลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้รับอนุญาตตามสิทธิประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โยโกกาวาจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (i) เท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น หรือ (ii) จนกว่าท่านจะคัดค้านโยโกกาวาในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่โยโกกาวามีหน้าที่ตามกฎหมายให้จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นระยะเวลายาวนานกว่านี้ หากท่านเลือกประเทศภายใน EEA หรือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระยะเวลาสำหรับการจัดเก็บข้อมูลจะไม่เกินสองปีนับจากการแจ้งหรือการปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด เว้นแต่เราไม่สามารถยืนยันได้ว่าข้อสงสัยของท่านได้รับการตอบกลับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์หรือเรามีหน้าที่ตามกฎหมายให้จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นระยะเวลายาวนานกว่านี้
    เมื่อโยโกกาวาประมวลผลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยได้รับความยินยอมจากท่าน โยโกกาวา จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจนกว่าท่านจะเพิกถอนความยินยอม

2. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โยโกกาวามอบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือโอนข้อมูลดังกล่าวแก่
ผู้แทน ตัวแทนในประเทศ/ภูมิภาคของท่าน และ
ผู้รับจ้างช่วงเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของเรา
    เมื่อมีการเข้าถึงหรือการโอนข้อมูลดังกล่าวแก่ประเทศนอก EEA และ/หรือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งไม่มีการปกป้องข้อมูลในระดับที่เพียงพอ การดำเนินการดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อมีการป้องกันที่เหมาะสมเท่านั้น [ข้อสัญญามาตรฐานของของคณะกรรมาธิการยุโรป]

3. สิทธิของท่านเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

    ท่านมีสิทธิร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกประมวลผลโดยเรา และมีสิทธิขอแก้ไขหรือลบข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่โยโกกาวาถูกกำหนดตามกฎหมายให้จัดเก็บข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเราหรือคัดค้านการประมวลผลดังกล่าวตามเงื่อนไขและข้อจำกัดที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่มีผลบังคับ

ท่านสามารถใช้สิทธิข้างต้นได้โดยส่งคำขอถึง  demand-gdpr@cs.jp.yokogawa.com

    ขณะตอบรับคำขอของท่านเพื่อการใช้สิทธิข้างต้น โยโกกาวาอาจขอให้ท่านแสดงหลักฐานระบุตัวตนของท่าน โยโกกาวาอาจปฏิเสธคำขอที่ปราศจากหลักฐานหรือไม่เหมาะสมเนื่องจากคุณลักษณะที่ซ้ำซ้อนกันของคำขอดังกล่าว
    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถติดต่อหน่วยงานปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวในพื้นที่ของท่าน
    เราอาจมีการปรับปรุงข้อมูลในประกาศฉบับนี้เป็นครั้งคราว ท่านสามารถตรวจสอบวันที่ของการปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดได้ที่ด้านบนสุดของเอกสารแต่ละหน้าและท่านจะได้รับแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในครั้งถัดไป

Top