ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว(Privacy notice)

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้  (“ประกาศ”)  มีผลบังคับต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  (“ข้อมูลส่วนบุคคล”)  ที่ยื่นผ่านเว็บไซต์นี้โดย บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด  (“โยโกกาวา” หรือ “เรา”)  ตั้งอยู่ที่ 799 ถนน พระราม 9 บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

1. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

    โยโกกาวาอาจจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หมายเลขประจำตัวและรายละเอียดการติดต่อของท่าน ซึ่งท่านได้กรอกหรือโยโกกาวาได้รับผ่านคุ้กกี้ และโยโกกาวาอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้ไว้ในอดีต (เช่น นามบัตรของท่าน) หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มอบให้แก่เราในภายหลัง
    เว็บไซต์นี้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ซึ่งติดตามกิจกรรมของท่านภายในเว็บไซต์ที่ควบคุมโดยโยโกกาวาเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ท่านสามารถยกเลิกเครื่องมือดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านในกรณีที่บราวเซอร์ปัจจุบันของท่านอนุญาตให้เราติดตามดังกล่าว
    โยโกกาวาจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของท่านที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของโยโกกาวา ตามปฏิสัมพันธ์ที่ท่านมีต่อโยโกกาวา และตามกิจกรรมของท่านบนเว็บไซต์นี้ เช่น ความถี่ในการดาวน์โหลดเนื้อหา และการเข้าถึง
    โยโกกาวาจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อประกอบกิจกรรมทางธุรกิจของเราและปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายและทางสัญญา และการดำเนินการดังต่อไปนี้เป็นการเฉพาะสำหรับเว็บไซต์

 • การทำให้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น
 • ตอบข้อสงสัยของท่าน
 • วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ป้องกันการทุจริตและข้อกำหนดอื่นๆ ทางกฎหมายที่ถูกกำหนดสำหรับเรา และ
 • การปรับปรุงเว็บไซต์และบริการอื่นๆ ของเรา

    ท่านไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลที่เราร้องขอจากท่าน แต่เราจะไม่สามารถตอบข้อสงสัยใดๆ ของท่านโดยปราศจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
    โยโกกาวาอาจขอความยินยอมจากท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ของการตลาดทางตรง ซึ่งในกรณีดังกล่าว ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมของท่านโดยส่งอีเมล์ไปที่ demand-gdpr@cs.jp.yokokawa.com ในเว็บไซต์นี้ หากท่านเลือกให้โยโกกาวาแจ้งให้ท่าน ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรานอกเหนือจากการประมวลผลข้อมูลข้างต้น โยโกกาวาอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจัดหารายการดังต่อไปนี้

 • บริการสมัครรับอีเมล์ เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของโยโกกาวา และ
 • ข้อเสนออื่นๆ ที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับท่านผ่านรายละเอียดการติดต่อที่ท่านได้แจ้งต่อเรา

    เพื่อวัตถุประสงค์ของการตลาดทางตรง โยโกกาวาจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของท่านต่อผลิตภัณฑ์และบริการของโยโกกาวาตามกิจกรรมของท่านบนเว็บไซต์ที่ควบคุมโดยโยโกกาวา เช่น ความถี่ในการดาวน์โหลดเนื้อหาหรือการเข้าเว็บไซต์ของเรา
    โยโกกาวาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความสนใจหรือความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ โยโกกาวาอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามมูลเหตุทางกฎหมายอื่นๆ เช่น เพื่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ที่สำคัญของท่านหรือบุคคลอื่นใด หรือเพื่อสิทธิประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของตนเว้นแต่สิทธิประโยชน์หรือสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานของท่านมีความสำคัญมากกว่า
    เมื่อโยโกกาวาประมวลผลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้รับอนุญาตตามสิทธิประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โยโกกาวาจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (i) เท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น หรือ (ii) จนกว่าท่านจะคัดค้านโยโกกาวาในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่โยโกกาวามีหน้าที่ตามกฎหมายให้จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นระยะเวลายาวนานกว่านี้ หากท่านเลือกประเทศภายใน EEA หรือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระยะเวลาสำหรับการจัดเก็บข้อมูลจะไม่เกินสองปีนับจากการแจ้งหรือการปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด เว้นแต่เราไม่สามารถยืนยันได้ว่าข้อสงสัยของท่านได้รับการตอบกลับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์หรือเรามีหน้าที่ตามกฎหมายให้จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นระยะเวลายาวนานกว่านี้
    เมื่อโยโกกาวาประมวลผลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยได้รับความยินยอมจากท่าน โยโกกาวา จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจนกว่าท่านจะเพิกถอนความยินยอม

2. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โยโกกาวามอบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือโอนข้อมูลดังกล่าวแก่
ผู้แทน ตัวแทนในประเทศ/ภูมิภาคของท่าน และ
ผู้รับจ้างช่วงเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของเรา
    เมื่อมีการเข้าถึงหรือการโอนข้อมูลดังกล่าวแก่ประเทศนอก EEA และ/หรือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งไม่มีการปกป้องข้อมูลในระดับที่เพียงพอ การดำเนินการดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อมีการป้องกันที่เหมาะสมเท่านั้น [ข้อสัญญามาตรฐานของของคณะกรรมาธิการยุโรป]

3. สิทธิของท่านเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

    ท่านมีสิทธิร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกประมวลผลโดยเรา และมีสิทธิขอแก้ไขหรือลบข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่โยโกกาวาถูกกำหนดตามกฎหมายให้จัดเก็บข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเราหรือคัดค้านการประมวลผลดังกล่าวตามเงื่อนไขและข้อจำกัดที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่มีผลบังคับ

ท่านสามารถใช้สิทธิข้างต้นได้โดยส่งคำขอถึง  demand-gdpr@cs.jp.yokogawa.com

    ขณะตอบรับคำขอของท่านเพื่อการใช้สิทธิข้างต้น โยโกกาวาอาจขอให้ท่านแสดงหลักฐานระบุตัวตนของท่าน โยโกกาวาอาจปฏิเสธคำขอที่ปราศจากหลักฐานหรือไม่เหมาะสมเนื่องจากคุณลักษณะที่ซ้ำซ้อนกันของคำขอดังกล่าว
    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถติดต่อหน่วยงานปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวในพื้นที่ของท่าน
    เราอาจมีการปรับปรุงข้อมูลในประกาศฉบับนี้เป็นครั้งคราว ท่านสามารถตรวจสอบวันที่ของการปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดได้ที่ด้านบนสุดของเอกสารแต่ละหน้าและท่านจะได้รับแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในครั้งถัดไป

 


Privacy notice in English

Privacy Notice
This Privacy Notice (the "Notice") applies to the processing, of personal information ("Personal data") submitted through this site by Yokogawa (Thailand) Company Limited ("Yokogawa" or "We") located at 799 Rama 9 Road, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 10310.

1.Processing of Your Personal Data

Yokogawa may collect and process Personal Data, which you have inputted above such as your identification and contact details obtained through cookies. We may combine the Personal Data you have submitted at an earlier time (such as for example your business card) or which you provided us subsequently.
This site is making use of web analytics tools, which track your activity within Yokogawa controlled website in order to improve our products and services. At any time, you can opt out of the aforementioned by changing the settings of your browser in case your current browser setting allows us to track.
Yokogawa profiles your interest in Yokogawa products and services based on your interaction with us and your activity on this site, such as frequency of downloading our contents or access
Yokogawa requires this Personal Data to carry out its business activities and fulfil its legal and contractual obligations, and specifically for this site:

 • To personalize your experience;
 • To respond to your inquiry;
 • To analyze customer needs and improve our products and services; fraud prevention and other legal requirements imposed on us; and
 • To improve our website and other services.

You are not required to provide the Personal Data we request from you, but we would not be able to respond to any inquiries you may have without processing your Personal Data.
Yokogawa may ask your consent [opt-in] to process your Personal Data for direct marketing purposes, in which case you may withdraw such consent at any time by sending an email to demand-gdpr@cs.jp.yokokawa.com. In this site, if you selected that Yokogawa may inform you of the products and services, Yokogawa may in addition to the above further process your Personal Data to provide:

 • Email subscription service to provide you information about our offers on Yokogawa's products & services; and
 • More specific offers relevant to you via the contact details you have provided.

For direct marketing purposes, Yokogawa shall profile your interest in Yokogawa products & solutions based on your activities on Yokogawa controlled websites, such as frequency of downloading our contents or access.
Yokogawa processes your Personal Data pursuant to a legitimate interest or consent [opt-in] where applicable.
Yokogawa may also process Personal Data based on other legal grounds such as for compliance with its legal or regulatory obligations, to protect your vital interests or those of another individual, or for its own legitimate interests unless overweighed by your interests or fundamental rights and freedom.
Where Yokogawa is processing and using your Personal Data as permitted by legitimate interest, Yokogawa will process your Personal Data (i) only for as long as is required to fulfil the purposes set out above or (ii)until you object to Yokogawa’s use of your Personal Data, unless it is legally obliged to retain it for a longer period. If you have selected a country within EEA or Switzerland, the retention period shall be no longer than two years from the last interaction or update unless we cannot confirm your inquiry has been fully responded or we are legally obliged to retain it for a longer period.
Where Yokogawa is processing and using your Personal Data under your consent, Yokogawa will process your Personal Data until you withdraw your consent

2. Transfer of Your Personal Data

Yokogawa may provide access to your Personal Data or transfer it to:
representatives, agents in your country / region; and subcontractors to fulfil our purposes.
When such access or transfer is made to a country outside the EEA and/or Switzerland not offering an adequate level of data protection, it shall only take place on appropriate safeguards [model clauses by the European Commission].

3. Your Rights in Relation to Our Processing of Your Personal Data

You have the right to request access to your Personal Data as processed by us and to have it corrected or deleted, unless Yokogawa is legally required to retain it. You also have the right to restrict our processing of your Personal Data or to object to such processing, under the conditions and within the limits set forth in the applicable law. The above rights can be exercised by mailing a request to:

demand-gdpr@cs.jp.yokogawa.com

When responding to your request to exercise the above rights, Yokogawa may ask you to provide evidence of your identity. Yokogawa may reject requests that are manifestly unfounded or excessive, in particular because of their repetitive character.
If you are concerned about the compliance of your legal rights in relation to your privacy, you may also contact your local privacy data protection authority.
We may update this Notice from time to time. You will find the date of the last update on the top of each page and you will be informed of any change when you visit our website next time.

Top