ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ก. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
ประกาศฉบับนี้จัดทำขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  เพื่อกำหนดว่าข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใด (ตามที่นิยามในกฎหมายดังกล่าว) ที่ บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โยโกกาวา”) สามารถเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยได้ และโยโกกาวาจะมีวิธีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างไร โยโกกาวาพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะรักษาไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความมั่นใจของลูกค้าและผู้ที่มีศักยภาพเป็นลูกค้าในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

ข. ข้อมูลที่โยโกกาวาเก็บรวบรวมและใช้งาน
โยโกกาวาอาจเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้ได้เป็นครั้งคราว

 1. ชื่อ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อีเมล ชื่อนายจ้าง ชื่อหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ ความเห็น และข้อมูลอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งผู้ใช้ส่งมาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมอบให้แก่โยโกกาวาในรูปแบบเอกสาร
 2. ข้อมูลและวันที่ที่ถูกสร้างขึ้นในระหว่างการดำเนินธุรกิจตามปกติกับโยโกกาวา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลายมือชื่อ คำตอบของคำถามที่ใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัย การติดตามคำขอหรือการเสนอราคา เช่น
  (ก) การลงทะเบียนผู้ใช้ออนไลน์
  (ข) การขอแคตตาล็อก
  (ค) การตอบแบบสอบถาม
  (ง) การลงทะเบียนขอรับจดหมายข่าวหรืออื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
  (จ) การสั่งสินค้าหรือการให้บริการ
  (ฉ) การอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงพื้นที่ที่จำกัดการเข้าถึงของเว็บไซต์นี้ตามความจำเป็น
  (ช) กรณีอื่น ๆ 
 3. ในการว่าจ้างบริษัทอื่นเป็นครั้งคราวเพื่อเป็นผู้บริการที่จำกัดในนามของโยโกกาวา ซึ่งรวมถึงการบรรจุหีบห่อ การจัดส่งพัสดุและการส่งมอบสินค้า การตอบคำถามผู้ใช้เกี่ยวกับสินค้าและบริการ การส่งไปรษณีย์และการดำเนินการลงทะเบียนงาน โยโกกาวาจะให้ข้อมูลที่บริษัทดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เพื่อให้บริการเท่านั้น และบริษัทดังกล่าวจะถูกห้ามไม่ให้ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
 4. สำหรับบริการออนไลน์ภายใต้สถานการณ์ปกติ ผู้ใช้สามารถใช้บริการส่วนใหญ่ที่โยโกกาวาให้บริการบนเว็บไซต์หรือบนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ทั้งนี้ ผู้ใช้อาจถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเมื่อใช้บริการเฉพาะ โดยในกรณีนี้ 
  โยโกกาวาและหุ้นส่วนของโยโกกาวาจะถูกขอให้เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ โยโกกาวาตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลดังกล่าวเมื่อดำเนินการจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในบางกรณี โยโกกาวาอาจว่าจ้างให้บริษัทภายนอกที่โยโกกาวาพิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือให้จัดการเว็บไซต์เฉพาะทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ข้อมูล
  ส่วนบุคคลของผู้ใช้แต่ละรายจะได้รับการคุ้มครองในกรณีดังกล่าวภายใต้ระเบียบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของโยโกกาวาเช่นกัน

ค. วัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต
ในทุกกรณี โยโกกาวาจะระบุเหตุผลที่ข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็น เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้ที่มีศักยภาพเป็นลูกค้าสามารถพิจารณาตัดสินใจให้ข้อมูลได้ โยโกกาวาจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้ามอบให้แก่บุคคลอื่นนอกเหนือจากโยโกกาวาหรือบริษัทเครือหรือหุ้นส่วนธุรกิจของโยโกกาวาหากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ก่อน ยกเว้นในกรณีที่โยโกกาวาต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่คณะกรรมการการค้าเพื่อให้สามารถดำเนินการซื้อขายได้

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบเท่าที่จำเป็นในกรณีดังต่อไปนี้

 1. เมื่อจำเป็นต้องดำเนินการชำระเงินโดยใช้บริการการชำระเงินหรือการซื้อสินค้า โยโกกาวาอาจแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสถาบันการเงิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีธนาคารและ/หรือบัตรเครดิต
 2. โยโกกาวาอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องเปิดเผย หรือในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นต่อการคุ้มครองและป้องกันสิทธิ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของผู้ใช้รายอื่น รวมถึงโยโกกาวาและ/หรือบริษัทในเครือของโยโกกาวา
 3. เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การระบุความจำเป็นทางธุรกิจ และการส่งเสริมการขาย โยโกกาวาอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ความเห็นส่วนบุคคล และข้อมูลอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันที่ผู้ใช้เสนอ ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลดังกล่าวจะจำกัดไว้เฉพาะโยโกกาวา บริษัทในเครือและหุ้นส่วนธุรกิจของโยโกกาวาเท่านั้น
 4. โยโกกาวาอาจใช้ข้อมูลที่อยู่ไอพี (IP Addresses) ของผู้ใช้ที่บันทึกไว้ในระบบเพื่อค้นหาสาเหตุหรือทางออกของปัญหาที่เกิดแก่เครื่องแม่ข่ายหรือเพื่อการจัดการเว็บไซต์ของโยโกกาวา
 5. เมื่อมีความจำเป็นด้านกลยุทธ์หรือเหตุผลทางธุรกิจ โยโกกาวาตัดสินใจขาย ซื้อ ควบรวม หรือปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ในบางประเทศ รายการธุรกรรมดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลที่มีศักยภาพเป็นผู้ซื้อหรือผู้ซื้อจริงได้ทราบ หรือได้รับข้อมูลดังกล่าวจากผู้ขาย โยโกกาวามีแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลในกรณีที่ต้องดำเนินรายการธุรกรรมในกรณีดังกล่าว
 6. การค้นหาหรือคำขอของสำนักงานข้อมูลเครดิต หน่วยงานการบัญชีและข้อบังคับบริษัท และในกรณีที่มีการผิดนัดผิดสัญญา อาจมีคำขอจากหน่วยงานติดตามทวงถามหนี้ตามความจำเป็น
 7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่โยโกกาวาอยู่ภายใต้การกำกับหรือมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามกระบวนการทางกฎหมายหรือตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศและ/หรือตามภาระหน้าที่หรือคำขอทางกฎหมาย หรือข้อตกลงที่บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวเข้าทำกับหน่วยงานรัฐบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือระหว่างหน่วยงานรัฐบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศสองหน่วยงานหรือมากกว่า หรือที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือสมาคมที่โยโกกาวาต้องหรือคาดว่าต้องปฏิบัติตาม ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลแก่ศาล คณะตุลาการ และ/หรือหน่วยงานด้านกฎหมาย ระเบียบ ภาษี และรัฐบาล ไม่ว่ากระบวนการทางกฎหมาย ภาระหน้าที่ คำขอ ข้อกำหนด หรือข้อตกลงจะมีอยู่ในปัจจุบันหรือจะมีขึ้นในอนาคตก็ตาม
 8. บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโยโกกาวาและมีหน้าที่ในการรักษาความลับต่อนิติบุคคลที่เปิดเผยข้อมูลของโยโกกาวา โดยอยู่ภายในขอบเขตที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

สำหรับวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดข้างต้น โยโกกาวาจะยอมรับคำขอของผู้ใช้ในการแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้มอบให้แก่โยโกกาวาภายในขอบเขตที่เป็นไปได้ 

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น โยโกกาวาจะไม่รับผิดชอบต่อข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว

ไม่มีข้อความใดในประกาศฉบับนี้ที่จำกัดหรือพยายามจำกัดสิทธิของผู้ใช้ภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้หรือวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

โปรดติดต่อทางอีเมล หรือส่งจดหมายไปที่
คุณปัทมา พงศ์สวัสดิ์
อีเมล:Pattama.pongsawad@yokogawa.com
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด
799 ถนนพระรามเก้า บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
 


 

Notice relating to the Personal Data Protection Act Yokogawa (Thailand) Ltd.

Privacy Guidelines

 

A. Handling of Personal Information

This Notice has been prepared pursuant to the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) to define what personal data (as defined in the Act) that Yokogawa (Thailand) Ltd. (hereinafter “Yokogawa”) may collect, use or disclose, and how Yokogawa protects such personal data. Yokogawa seeks to maintain the trust and confidence of all its customers and prospective customers in its handling of personal data.

B. Information Yokogawa Collects and Uses

Yokogawa may collect from time to time information related to each individual person or entity –

1. the name, residential address, mailing address, employer's name, department name, phone number, opinions, and the like --that is electronically transmitted or physically supplied to Yokogawa by users.

2. Information and date generated in the ordinary course of business relationship with Yokogawa, including but not limited to signatures, answers to questions intended for security verification, follow up on queries or quotations such as:-

(a) online user registration 
(b) requesting catalogs 
(c) answering questionnaires 
(d) registering subscriptions to newsletters or the like 
(e) ordering products or providing services 
(f) allow user access to limited-entry areas of this website as appropriate 
(g) other cases 

3. Occasionally hiring of other companies to provide limited services on Yokogawa’s behalf, including packaging, mailing and delivering purchases, answering user questions about products or  services, sending postal mail and processing event registration. Yokogawa will only provide those companies the information they need to deliver the service, and they are prohibited from using that information for any other purpose.

4. For online services, under normal circumstances, users may use most of the services provided through websites run by Yokogawa or on the Internet, without disclosing user’s personal information. For specific services, however, users may be asked to provide his/her personal information or data, in which case Yokogawa or its partners shall be required to keep such information/data confidential. Yokogawa is fully aware of the importance of safeguarding the privacy of such information when handling electronic information. In some cases, Yokogawa may subcontract the management of a specific website, whole or a part thereof, to an outside firm that Yokogawa deems to be trustworthy. The personal information of each individual user is also protected in these cases under Yokogawa's rules of handling personal information.

 

C. Permitted Purposes

In all cases, Yokogawa will expressly state why such information is necessary, so that customers or prospective customers may provide the information at their own discretion. Yokogawa will not disclose personal information provided by users to any party, other than Yokogawa itself or Yokogawa's affiliates or business partners, without prior permission from the users, except in cases where Yokogawa provides its commissioned trader with such information necessary for a trade to be executed.

Circumstances may arise where, personal information may be subject to disclosure on a need to know basis under the following circumstances:-

 1. Where a settlement needs to be made for using pay services or purchasing products, Yokogawa may exchange personal information with firms, including without limitation, financial institutions, in order to check the validity of bank accounts and/or credit cards; 
 2. Yokogawa may disclose personal information in case such disclosure is mandatory under applicable laws or is reasonably judged to be essential in order to protect and safeguard the rights, property and safety of other users, Yokogawa itself, and/or Yokogawa's affiliates;
 3. For the purpose of product development, identification of business needs, and sales promotion, Yokogawa may use personal information, personal opinions, and the like presented by users, although such use shall be limited only to Yokogawa itself and Yokogawa's affiliates and business partners;
 4. Yokogawa may use the IP addresses of users recorded in the system, in order to explore the cause of or solution to any problem arising in servers, or to administer its websites;
 5. Where for strategic or other business reasons, Yokogawa decides to sell, buy, merge or otherwise re-organize businesses in some countries. Such a transaction may involve the disclosure of personal information to prospective or actual purchasers, or receiving it from sellers. It is Yokogawa's practice to seek appropriate protection for information in these types of transactions;
 6. Credit information bureaus, Accounting and Corporate Regulatory Authority searches or inquiries, and in the event of any default, debt collection agencies where necessary;
 7. Any person or entity to whom Yokogawa is under an obligation or otherwise required to make disclosure pursuant to legal process, or pursuant to any other foreign or domestic legal and/or regulatory obligation or request, or agreement entered into by any of them and any governmental authority, domestic or foreign, or between or among any two or more domestic or foreign governmental authorities, or in connection with or to any bodies or associations which Yokogawa is required to or expected to comply, including disclosure to courts, tribunals and/or legal, regulatory, tax and government authorities, whether suck legal process, obligation, request, requirement or agreement is currently existing or created in future;
 8. Any person or entity which is part of Yokogawa and is under a duty of confidentiality to the disclosing Yokogawa entity, although only to the extent necessary to fulfil the relevant purposes permissible;

In all the above Permitted Purposes, Yokogawa will accept, to a reasonable extent, such possible user requests as making corrections or deletions to personal information presented by users.

This website may contain links to other websites. Yokogawa is not responsible for the privacy practices or the content of those other websites.

Nothing in this Notice limits or seeks to limit the User’s rights under the Act.

If you have questions regarding this privacy statement or our handling of personal data, please contact us by email, or by mail at:
Yokogawa (Thailand) Ltd.
Attn: Pattama Pongsawad, Data Privacy Office
799 Rama 9Rd. Bangkapi Huaykwang Bangkok 10310
Email: Pattama.pongsawad@yokogawa.com
 

 


ด้านบน