Terms of Use

เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย โยโกกาวา Thailand, Incorporated เนื้อหาของไซต์นี้มีจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและจัดเตรียมไว้ให้คุณเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณเองเท่านั้นมีไว้เพื่อการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์และไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการขายต่อการแจกจ่ายการแสดงต่อสาธารณะหรือการใช้งานอื่นใดของคุณในรูปแบบหรือลักษณะใด ๆ การใช้เว็บไซต์นี้บ่งบอกว่าคุณรับทราบและยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และนโยบายส่วนตัวของเรา คุณไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการใด ๆ บนไซต์นี้หากคุณไม่ยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนด

1. ประกาศ ลิขสิทธิ์

ข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศหรือตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและ / หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โยโกกาวา Thailand, Incorporated (YTH) ห้ามการใช้งาน (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการทำซ้ำดัดแปลงแก้ไขโพสต์ถอดความส่งขายเผยแพร่และท่อง) ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก โยโกกาวา Thailand ยกเว้นเมื่อใช้ เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวไม่แสวงหาผลกำไรหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายสำหรับกรณีที่ใช้เว็บไซต์เกินขอบเขตลิขสิทธิ์ที่อธิบายไว้ข้างต้นโปรด ติดต่อเรา ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่จำหน่ายผ่านเว็บไซต์นี้เป็นผลงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลหรือฝ่ายที่ถือลิขสิทธิ์ดังกล่าว ดังนั้นเมื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวให้คุณใช้งานตามกฎที่อธิบายไว้ในสัญญาข้อตกลงใบอนุญาตที่นำเสนอโดยผู้ถือลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์นั้นตลอดจนกฎหมายลิขสิทธิ์ท้องถิ่นสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

2. เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

แบรนด์หรือชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ โยโกกาวา ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ โยโกกาวา ชื่อ บริษัท และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่กล่าวถึงในเว็บไซต์นี้เป็นชื่อทางการค้าเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ บริษัท ที่เกี่ยวข้อง

3. ลิงค์เว็บไซต์

บางส่วนของเว็บไซต์นี้มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (ในที่นี้เรียกว่า "เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง") และเว็บไซต์ของบุคคลที่สามบางแห่งมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์นี้ เนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวได้รับการจัดการโดยบุคคลภายนอก โยโกกาวา ดังนั้นเนื้อหาของแต่ละเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงควรใช้ตามเงื่อนไขการใช้งานที่ระบุไว้ในนั้น โยโกกาวา Thailand จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว นอกจากนี้ลิงค์ใด ๆ ที่ไปยังเว็บไซต์นี้ไม่ควรตีความว่าเป็นข้อเสนอแนะคำแนะนำหรือการให้กำลังใจโดย โยโกกาวา Thailand ในการใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นหรือเป็นการรับรองผลิตภัณฑ์บริการหรือ บริษัท ที่อธิบายไว้ในนั้นนอกจากนี้ลิงก์ดังกล่าว ไม่ควรตีความว่ามีความหมายว่าความสัมพันธ์พิเศษเช่นการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจมีอยู่ระหว่าง โยโกกาวา ประเทศไทยและฝ่ายที่ใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

4. การยกเว้นความรับผิด

แม้ว่า โยโกกาวา Thailand จะพยายามอย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ถูกต้องและตรงเวลาที่สุดบนเว็บไซต์ของตนเอง โยโกกาวา Thailand ไม่รับประกันถึงประโยชน์หรือความถูกต้องของข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าวหรือความปลอดภัยของเว็บไซต์ ( รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันว่าเว็บไซต์ไม่มีข้อผิดพลาดที่แต่ละฟังก์ชันทำงานได้ตามปกติตลอดเวลาที่ โยโกกาวา Thailand แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหรือหน้าแรกหรือเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์นั้นไม่มีไวรัสหรือเนื้อหาที่เป็นอันตราย) . ไม่ว่าในกรณีใด โยโกกาวา Thailand จะไม่รับผิดชอบต่อหน่วยงานใด ๆ สำหรับความเสียหายทั้งทางตรงทางอ้อมพิเศษที่เป็นผลสืบเนื่องหรืออื่น ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงผลกำไรที่สูญหายการหยุดชะงักทางธุรกิจการสูญเสียข้อมูลหรือโปรแกรมหรือข้อมูลอื่น ๆ ในระบบการจัดการข้อมูลของคุณ) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานได้เนื้อหาวัสดุที่ดาวน์โหลดและฟังก์ชันของไซต์หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

5. การเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาเว็บ

โยโกกาวา Thailand ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนชั่วคราวหรือถาวรข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของตนเองโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โยโกกาวา Thailand จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามอันเป็นผลมาจากการที่ โยโกกาวา Thailand เปลี่ยนแปลงหรือถอนข้อมูลดังกล่าวชั่วคราวหรือถาวร

โปรดอ่านข้อกำหนดให้ครบถ้วนก่อนที่คุณจะใช้งานเว็บไซต์ต่อไปและเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องทบทวนข้อกำหนดเป็นประจำ


ด้านบน