Yokogawa Instrument Academy


รายละเอียดโครงการ

รับสมัคร 1 มีนาคม ถึง 30 เม.ย. 2562

สอบคัดเลือกเดือนพฤษภาคม

เริ่มอบรม 1 ก.ค. ถึง 30 ก.ย. 2562

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 เดือน

Class room 1.5 เดือน

OJT 1.5 เดือน

เบี้ยเลี้ยง 300 บาทต่อวัน

ประกาศนียบัตรหลังจบโครงการ

Plant Visit

ฝึกอบรม จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30  ที่บริษัทโยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด ถนนพระราม 9 กทม.

 

ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมโครงการตลอด 3 เดือน โดยศึกษาในวิชา Basic Field Instrument, Feedback Control System, Calibration, SCADA, Basic PID Tuning, Boiler and Power Plant Control System, Sensor and Transducer,PCI, Valve & Fitting Safety, Material and Mechanical standard, Digital Automation Technology (wirless),Analyzer,Plant Model  etc.และ ปฎิบัติจริงกับรุ่นพี่โยโกกาวา 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

สัญชาติไทยเพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี ในวันรับสมัคร

สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช., ปวส., ป.ตรี หรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมฯ

ไม่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานใด

สามารถเข้าร่วมอบรมได้ตลอดระยะเวลาของโครงการในช่วง 1 ก.ค. ถึง 30 ก.ย. 2562

(สาขาเครื่องมือวัดคุม, ระบบควบคุม, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, แมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)

เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

ใบสมัครฯโครงการวิศวกร(ฝึกหัด)มืออาชีพ และรูปสี ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาใบรายงานผลการเรียนล่าสุด

สำเนาหนังสือรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นฯ หรือผ่อนผัน

Download ใบสมัคร คลิก! http://bit.ly/2GQRp0l

ส่งเอกสารการสมัครทางอีเมลมาที่ : Academy@th.yokogawa.com

ติดต่อสอบถามผู้ดูแลโครงการ คุณกวาง 02-7158600 ext. 8668

ติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่ Facebook page : Yokogawa Instrument Academy คลิก! http://bit.ly/2BWAZzE 

Dates: Mar 4 - Apr 30, 2019
Top